همكاران همكاران

 

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

 

فکس

 

ایمیل

 

تلفن

 

دکتر طلیعه ظریفیان

 سرپرست کتابخانه  مرکزی دانشگاه

دکتری

گفتار درمانی

 

22180139

 

t.zarifian@yahoo.com

 

 

22180139

داخلی 2643

مرضیه گلچین

 

کارشناس  بانکهای اطلاعاتی 

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

22180013

 

golchin@uswr.ac.ir

 

 

 22180083-22180095

  داخلی 2818

نسرین ربیعی

کارشناس سایت اطلاع رسانی و پورتال

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسی

22180072 na.rabie20@gmail.com

22180075

22180072-

داخلی 2644

 

سمیرا ساریخانی

کارشناس بخش سازماندهی منابع

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

22180072

 

Mrs_sarikhani@yahoo.com

 

 

22180075

22180072-

داخلی 2645

پریسا رجبی

 

کارشناس سازماندهی پایان نامه و

طرحهای پژوهشی

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

22180072

 

Rajabi_2006@yahoo.com

 

 

22180075

22180072-

داخلی 2645

فهیمه باقر نژاد جاوید

کارشناس بخش سازماندهی منابع

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

22180072

 

Fahimehjavid@gmail.com

 

 

22180075

22180072-

داخلی 2645

 

 

 

   

 

معصومه خواک

کارشناس میز امانت

  فوق دیپلم

 

22180072

 

Kimia_parvaz@yahoo.com

 

 

22180075

22180072-

داخلی 2644