سفارشات سفارشات

مجموعه كتابخانه مطابق اهداف تعيين شده, نوع كتابخانه (دانشگاهي ) , زمينه هاي موضوعي مطرح شده در دانشگاه و با در نظر گرفتن جامعة استفاده كننده, توسط اساتيد محترم انتخاب شده و بوسيله كتابخانه تهيه مي شود. بخش مجموعه سازي كتابخانه, انجام امور مربوط به سفارش خريد كتب و نشريات فارسي و انگليسي , برقراري ارتباط با كارگزاران داخلي و خارجي, سفارشخارجي و خريد از فروشگاهها و نمايشگاههاي داخلي و خارجي و مكاتبه و ايجاد ارتباط با سازمانها, ارگانهاي دولتي, دانشگاهها و موسسات خارجي جهت تهيه منابع مورد نياز را به عهده دارد
 

 

در بخش خريد كتاب, پيگيري و دريافت ليست فارسي و انگليسي مورد نياز گروه هاي آموزشي, پژوهشي, خريد كتاب فارسي از سازمانهاي دولتي, فروشگاههاي داخلي, نمايشگاهها, شركت در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران و نمايشگاههاي تخصصي وزارت بهداشت, تهيه مجوز خريد از ستاد نمايشگاه و هماهنگي با گروه هاي آموزشي در امر خريد و پيگيري ديركرد كتابهاي سفارش شده از خارج از كشور در بخش سفارشات انجام مي گيرد.انجام كليه امور مالي مربوط به خريد كتب و نشريات اعم از فارسي و خارجي و الكترونيك از جمله تنظيم صورتحساب و رسيدهاي مربوط به خريد كتاب و نشريه براي كتابخانه مركزي در بخش سفارشات صورت مي گيرد. برآورد بودجه سالانه كتابخانه و انجام مكاتبات مالي جهت تامين اعتبار ريالي, تخصيص بودجه مورد نياز گروه هاي آموزشي داخل دانشگاه به منظور تهيه منابع مورد نياز از جمله اموري است كه در اين بخش صورت مي گيرد. در بخش اشتراك نشريات تخصيص و تامين بودجه ريالي جهت تجديد اشتراك سالانه نشريات فارسي, تهيه استعلام از كارگزاران معتبر, انتخاب يك كارگزار جهت اشتراك و سفارش نشريات انگليسي چاپي, تاييديه وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي, دريافت حواله ارزي و واريز معادل ريالي براي كارگزار جهت اشتراك نشريات چاپي و الكترونيك انگليسي , تهيه گزارش آماري در نيم سال اول و آخر هر سال و تحويل آن به سرپرست كتابخانه به عهده اين بخش مي باشد