سازماندهی مواد سازماندهی مواد

در بخش سازماندهي كتابها كتابهاي فارسي، لاتين، عربي... خريداري و ثبت شده در دفاترثبت كتابخانه، بر اساس پزشكي و غيرپزشكي بودن و زبان دسته بندي شده و در قفسه هايجداگانه قرار مي گيرند براي اينكه به صورت جداگانه فهرست نويسي و رده بندي شوند. (فهرست نويسي و رده بندي كتابها براي مشخص شدن جاي آنها در قفسه هاست).

اين فهرست ها به دو صورت بنيادي و كامپيوتري تهيه و وارد كامپيوتر مي شود:

در حالت بنيادي: كتاب با استفاده از خود كتاب فهرست نويسي توصيفي شده و بااستفاده از ابزار موضوعي و رده بندي و شماره پديدآور،  فهرست نويسي تحليلي و ردهبندي مي شود و بعد اطلاعات وارد كامپيوتر مي شود.

در حالت كامپيوتري: اطلاعات توصيفي و تحليلي و رده بندي كتاب از طريق فايلهايIso. وHtml.(از هر كتابخانه ممكن كه اطلاعات كتابها را داشته باشند نظير سي ديكتابشناسي ملي ايران، سايت كتابخانه هاي مهم جهان و ...) وارد برنامه جامع كتابخانهپارس آذرخش مي شود.

اطلاعات ورودي در كامپيوتر بعد از تصحيح اطلاعات و آماده سازي جهت بازيابي قابلجستجوي كامپيوتري مي شود.در حال حاضر آماده سازي جهت بازيابي هر شب انجام مي گيرد وكتابهايي كه هر روز كار شده اند از روز بعد قابل بازيابي هستند.

بعد از ورود اطلاعات كتابها در كامپيوتر و كار روي آنها، براي شماره هاي بازيابيكتابها برچسب عطف تهيه شده و در عطف آنها چسبانده مي شود و بار كد كتابها نيز براساس عنوان و شماره ثبت تهيه شده و پشت جلد چسبانده مي شود  و بعد كتابها مي توانندوارد مخزن شوند و در قفسه ها در جاي اختصاصي خود قرار گيرند.

 لازم به ذكر است در این كتابخانه  كتابهاي پزشكي بر اساس سيستم رده بنديكتابخانه ملي پزشكي آمريكا(NLM) شماره گذاری و بازيابي  مي شوند و  كتابهاي غيرپزشكي بر اساس سيستم رده بندي كتابخانه كنگره امريكا(LC).

شماره  بازيابي،  كتاب را به ترتيب بر اساس موضوع، نويسنده، عنوان، سال انتشار وتعداد نسخه از بقيه كتابها متمايز مي كند و براي هر كتاب جايگاهي خاص در قفسه ها درنظر مي گيرد به صورتي كه هر كتاب شماره بازيابي مختص به خود دارد و شماره هيچ دوكتابي يكسان نيست.

بخش سازماندهي كتابخانه هر ماه فهرستي از تازه هاي كتابخانه تهيه مي نمايد.

کتابخانه  از سال 91 اقدام به تهیه کتابهای الکترونیک نموده است ، و تاکنون تعداد 3028 عنوان کتاب الکترونیک تخصصی لاتین توسط این بخش فهرستنویسی و به مجموعه اضافه شده است .

بخش سازماندهي در حال حاضر با يك نيروي كارشناس ارشد كتابداري و اطلاع رساني  پزشكي ويك نيروي كارشناس ارشد كتابداري و اطلاع رساني اداره مي شود .