سمعی و بصری سمعی و بصری

بخش سمعي و بصري دانشگاه در سال 87 شروع به كار كرده است و خدمات خود را در قالب ارائه 600حلقه سي دي فارسي،950 حلقه سي دي لاتين،60 حلقه فيلم VHSو 100 عدد نوار كاست به مراجعين انجام    مي دهد كه شامل موارد آموزشي،  كمك آموزشي،نرم افزار و پيوست هاي كتب مي باشد .اسامي كليه منابع موجود در واحد سمعي و بصري در نرم افزار يكپارچه كتابخانه به آدرس :                            http://centlib.uswr.ac.ir قابل جستجو مي باشد .

مدارك آرشيو اين بخش از طريق عنوان ،رده و موضوع به وسيله كامپيوتر قابل بازيابي است و اين بخش به صورت يك كتابخانه ديجيتال تمامي نرم افزارهاي آموزشي و كمك آموزشي و...مربوط به رشته هاي  موجود در دانشگاه را به صورت امانت در اختيار اساتيد،دانشجويان و كاركنان دانشگاه قرار مي دهد.

از فعاليتهاي قابل ذكر اين بخش ثبت،فهرستنويسي (سازماندهي مواد سمعي و بصري نيز مانند كتابها بر اساس رده بندي كتابخانه كنگره صورت مي گيرد ) ،آماده سازي منابع،امانت ،تكثير و آموزش مي باشد.

همچنين اين بخش مجهز به تجهيزات استفاده از منابع سمعي و بصري شامل كامپيوتر،ويدئو،ضبط صوت وDVD Player  مي باشد و مراجعين مي توانند در محل اين بخش از منابع مورد نياز خود استفاده نمايند .