مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍أث‍ی‍ر آرام‍س‍ازی‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍ص‍وی‍رس‍ازی‌ ه‍دای‍ت‌ ش‍ده‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ ق‍ب‍ل‌ از ع‍م‍ل‌ و   
2     ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ازخ‍ورد م‍ح‍ورBack) - (Teachب‍ر ت‍ب‍ع‍ی‍ت‌ از رژی‍م‌درم‍ان‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ه‍   
3     ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ خ‍واب‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ک‍م‍ی‍ت‌ خ‍واب‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ دخ‍ت‍ر دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍   
4     ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍ار (5S) ب‍ر م‍ی‍زان‌ آراس‍ت‍گ‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍ار ات‍ا   
5     ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ خ‍ودن‍ظارت‍ی‌ ب‍ر ان‍گ‍ی‍زش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ن‍ارس‍اخ‍وان‌   
6     ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ راه‍ب‍رد م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ای‌ م‍س‍أل‍ه‌م‍دار ب‍ر س‍ب‍ک‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ای‌، س‍رس‍خ‍ت‍ی‌ و ن‍ش‍ان‍گ‍ا   
7     ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ و ب‍ار م‍راق‍ب‍ت‍ی‌ م‍راق‍ب‍ی‍ن‌ خ‍   
8     ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ک‍م‍ر( ب‍ه‌ روش‌ Back School) ب‍ر ن‍ات‍وان‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍ر   
9     ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر ع‍زت‌ن‍ف‍س‌ و م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، دان‍ش‌آم‍وزان‌   
10     ت‍أث‍ی‍ر آن‍ی‌ اع‍م‍ال‌ ک‍ی‍ن‍زی‍وت‍ی‍پ‌ ب‍ر ح‍س‌ ع‍م‍ق‍ی‌ ف‍ق‍رات‌ گ‍ردن‍ی‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ر   
11     ت‍أث‍ی‍ر ب‍ار ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ر م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ راه‌ رف‍ت‍ن‌ در اف‍راد ب‍ا و ب‍دون‌ پ‍ارگ‍ی‌ رب‍اط م‍   
12     ت‍أث‍ی‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ آگ‍اه‌ س‍ازی‌ ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ع‍ادی‌ دخ‍ت‍ر ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ه‍م‍س‍   
13     ت‍أث‍ی‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ آگ‍اه‌ س‍ازی‌)م‍ت‍م‍رک‍ز ب‍ر ق‍ص‍ه‌ گ‍وی‍ی‌ (ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ع‍   
14     ت‍أث‍ی‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ای‍م‍ن‌س‍ازی‌ روان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ روان‌ و وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ن‍وج‍وان‍   
15     ت‍أث‍ی‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ی‌ خ‍ودآم‍وزی‌ ک‍لام‍ی‌ ب‍ر م‍ؤل‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ای‍س‍ت‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ب‍ا   
16     ت‍أث‍ی‍رپ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ س‍ک‍ت‍ه‌ م‍غ‍زی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر م‍ن‍زل‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ روزم‍ره‌ زن‍د   
17     ت‍أث‍ی‍ر ت‍ح‍ری‍ک‌ دو طرف‍ه‌ ق‍ش‍ر پ‍ی‍ش‌ پ‍ی‍ش‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ TDCS در ک‍اه‍ش‌ ول‍ع‌ خ‍وردن‌   
18     ت‍أث‍ی‍ر ت‍ح‍ری‍ک‌ گ‍ال‍وان‍ی‍ک‌ وس‍ت‍ی‍ب‍ولار (GVS) ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ح‍رک‍ت‍ی‌ م‍وش‌ ص‍ح‍رای‍ی‍ دچ‍ار ض‍ع‍   
19     ت‍أث‍ی‍ر ت‍وان‌ب‍خ‍ش‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ی‍اب‍ی‌ ص‍وت‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍رپ‍وش‌ م‍ح‍رک‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ ش‍ن‍ی‍دار   
20     ت‍أث‍ی‍ر روش‌ خ‍ودآم‍وزی‌ ک‍لام‍ی‌ ب‍ر س‍ب‍ک‌ اس‍ن‍اد ب‍دب‍ی‍ن‍ان‍ه‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ن‍ارس‍اخ‍وان‌