مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مرور بر اساس :

عنوان
1     دات‍ام‌ روئ‍ی‍ن‌ ت‍ن‌   
2     داخ‍ل‍ی‌- ج‍راح‍ی‌ خ‍ون‌   
3     دارال‍ش‍ف‍اء ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)   
4     داروخ‍ان‍ه‌ س‍ن‍ت‍ی‌   
5     داروخ‍ان‍ه‌ ش‍ب‍ان‍ه‌ روزی‌: داروه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ و ش‍ی‍م‍ای‍ی‌ [ص‍ح‍ی‍ح‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌]   
6     داروخ‍ان‍ه‌ م‍ع‍ن‍وی‌   
7     داروخ‍ان‍ه‌ م‍ع‍ن‍وی‌   
8     دارو در دوران‌ ب‍ارداری‌ و ش‍ی‍رده‍ی‌   
9     دارو- درم‍ان‌- ع‍وارض‌: ش‍ام‍ل‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌   
10     دارو درم‍ان‍ی‌ در آن‍ک‍ول‍وژی‌   
11     دارو درم‍ان‍ی‌ س‍ل‌   
12     داروس‍ازی‌ ه‍وم‍ی‍وپ‍ات‍ی‌: روش‍ه‍ای‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ و س‍اخ‍ت‌ داروه‍ای‌ ه‍وم‍ی‍وپ‍ات‍ی‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ع‍ر   
13     دارو ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ال‍ی‍ن‍وس‍ی‌: اش‍ک‍ال‌ داروئ‍ی‌، ف‍ن‌ ف‍ورم‍ول‌ س‍ازی‌، ق‍واع‍د ن‍س‍خ‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌   
14     داروش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌   
15     دارو و درم‍ان‌   
16     داروه‍ای‌ اس‍اس‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ال‍ف‍ب‍ائ‍ی‌ داروه‍ا   
17     داروه‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌ درم‍ان‌ ق‍دم‌ ب‍ه‌ ق‍دم‌ ب‍ی‍ش‌ از ۱۳۰ ب‍ی‍م‍اری‌ م‍ه‍م‌ ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ا   
18     داروه‍ای‌ ت‍وه‍م‌ زا   
19     داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ ای‍ران‌   
20     داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ ای‍ران‌ ب‍ا اق‍دام‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌