مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ق‍اب‌ ع‍ک‍س‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ (۱)   
2     ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌MRI در ب‍ررس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ غ‍ض‍روف‌ م‍ف‍ص‍ل‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ه‌ اس‍ت‍ئ‍ورآرت‍ری‍ت‌ م‍ف‍ص‍   
3     ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌، ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ طراح‌،   
4     ق‍اچ‍اق‌ ان‍س‍ان‌، چ‍ال‍ش‌ه‍ا و راه‍ک‍اره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌   
5     ق‍ارچ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌   
6     ق‍ارچ‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌   
7     ق‍ارچ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ (روش‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌)   
8     ق‍ارچ‍ه‍ای‌ م‍ح‍ی‍ط م‍ا   
9     ق‍اس‍طی‍ن‌، ص‍ادق‍ی‍ن‌، ن‍اک‍ئ‍ی‍ن‌   
10     ق‍اطع‍ی‍ت‌ در م‍دی‍ری‍ت‌   
11     ق‍اع‍ده‌ ب‍ازی‌   
12     ق‍ام‍وس‌ ق‍رآن‌   
13     ق‍ام‍وس‌ ن‍وی‍ن‌ :ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ران‍س‍ه‌   
14     ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌   
15     ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌: ب‍ا رع‍ای‍ت‌ اص‍لاح‍ات‌ س‍ال‌ ۱۳۶۸ ش‍ورای‌ ب‍ازن‍گ‍ری‌   
16     ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ م‍ص‍وب‌ ۱۳۵۸ اص‍لاح‍ات‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ و ت‍ت‍م‍ی‍م‌ ق‍ان‍و   
17     ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌: م‍ص‍وب‌ س‍ال‌ ۱۳۵۸ ب‍ا اص‍طلاح‍ات‌ س‍ال‌۱۳۶۸   
18     ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور س‍وئ‍ی‍س‌   
19     ق‍ان‍ون‌ ال‍ب‍ن‍ی‍ه‌ ال‍ه‍ی‍ک‍ل‍ی‍ه‌ ل‍ن‍ظام‌ ال‍رف‍اه‌ و ال‍ت‍ام‍ی‍ن‌ الاج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ال‍ج‍ام‍ع‌   
20     ق‍ان‍ون‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ چ‍ه‍ارم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌.