مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مرور بر اساس :

عنوان
1     واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌ (ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ن‍ظری‌)   
2     واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ س‍ال‍م‌: چ‍ه‍ار اق‍دام‌ م‍ه‍م‌ ب‍رای‌ دس‍ت‌ ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ت‍ع‍ادل‌ در ع‍ش‍ق‌، خ‍ان‍واده‌،   
3     واپ‍س‌ م‍ان‍دگ‍ی‌   
4     واژگ‍ان‌ ب‍رق‌ از گ‍روه‌ واژه‌ گ‍زی‍ن‍ی‌ ب‍رق‌   
5     واژگ‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌   
6     واژگ‍ان‌ ض‍روری‌ ت‍اف‍ل‌ (Essential Words & Pronunciation for toefl)   
7     واژگ‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌. ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
8     واژگ‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ و ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
9     واژگ‍ان‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ (ب‍راب‍ر ن‍ه‍اده‌ه‍ای‌ م‍ت‍رج‍م‍ان‌ و م‍ول‍ف‍ان‌ ای‍ران‍ی‌)   
10     واژگ‍ان‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌   
11     واژگ‍ان‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌: واژگ‍ان‌ دان‍ش‌ ورزی‌ و دان‍ش‌ رس‍ان‍ی‌... ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
12     واژه‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ت‌ م‍ص‍ور و گ‍وی‍ا   
13     واژه‌ ن‍ام‍ه‌ آم‍ار، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌   
14     واژه‌ ن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
15     واژه‌ ن‍ام‍ه‌ اخ‍ت‍رش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
16     واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ادی‍ان‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ دی‍ن‍ی‌ و ع‍رف‍ان‍ی‌ (ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍   
17     واژه‌ن‍ام‍ه‌ ارت‍ب‍اطات‌   
18     واژه‌ ن‍ام‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌   
19     واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ م‍ددک‍اری‌ و خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌   
20     واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ب‍زرگ‌ ک‍م‍ان‍گ‍ی‍ر: آل‍م‍ان‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ب‍ی‍ش‌ از ش‍ص‍ت‌ ه‍زار واژه‌