مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ی‍اخ‍ت‍ه‌ ،ن‍ش‍ری‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌   
2     ی‍اد ب‍گ‍ی‍ری‍م‌: چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ر خ‍ود م‍س‍ل‍ط ش‍وی‍م‌   
3     ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ر وی‍روس‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌: م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌،   
4     ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ دک‍ت‍ر ق‍اس‍م‌ غ‍ن‍ی‌   
5     ی‍ادداش‍ت‌ ه‍ای‌ روزان‍ه‌ وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا وول‍ف‌   
6     ی‍ادداش‍ت‌ ه‍ای‌ روزه‍ای‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌   
7     ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌   
8     ی‍ادداش‍ت‌ ه‍ای‌ غ‍ار = Cave notes   
9     ی‍ادگ‍ار ع‍م‍ر: خ‍اطرات‌ و م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار ق‍اس‍م‌ ق‍ادری‌ورک‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا   
10     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ = ح‍اف‍ظه‌ + اطلاع‍ات‌   
11     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ECG ب‍ه‌ ص‍ورت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ی‍ک‌ روز   
12     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ آن‍ات‍وم‍ی‌   
13     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ از دورن‍گ‍ری‌   
14     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ از طری‍ق‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍وارد خ‍اص‌   
15     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ از طری‍ق‌ ه‍م‍ی‍اری‌   
16     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ب‍ی‌ ت‍لاش‌   
17     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ و اج‍را از اص‍ول‌ ت‍ا ت‍م‍ری‍ن‌   
18     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌   
19     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ف‍ق‍ط ب‍ا ۱۵۰۰ ک‍ل‍م‍ه‌   
20     ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍اده‌ گ‍ف‍ت‍ار ن‍ش‍ان‍ه‌دار ف‍ارس‍ی‌ (وی‍ژه‌ م‍رب‍ی‍ان‌)