کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
زی‍س‍ت‌ش‍ی‍م‍ی‌
اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ - درم‍ان‌
زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌
ری‍ش‍ه‌ دن‍دان‌
س‍رطان‍ه‍ا -در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ ادرار
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ران‍ه‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا -پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌
زخ‍م‌ه‍ا و آس‍ی‍ب‌ه‍ا
 
پدیدآور:
دان‍ی‍ال‌زاده‌، آل‍ب‍رت‌
ح‍ل‍م‌س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ق‍دس‌، ح‍م‍ی‍د
ه‍ن‍ری‌، ج‍ان‌، ب‍رن‍ارد،۱۹۲۸-
ت‍وک‍ارت‌، ای‍رادن‍ی‍ل‌
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ن‍ی‍ل‍ی‌ پ‍ور، رض‍ا
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌لاف‍ای‍ت‌،۱۸۸۱- ۱۹۶۵
م‍ارش‍ال‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ت‍ق‍دم‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
پ‍ارک‌، ج‌ .ا
ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
وس‍ت‍اب‍ی‌، اس‍ت‍ف‍ن‌
ه‍اش‍م‍ی‌راد، م‍ن‍ص‍ور
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دوام‍رس‍ون‌،۱۸۹۸-
ف‍ری‍دم‍ن‌، گ‍ری‌ د
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍زد دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌ی‍زد، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
چ‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
اش‍ارت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
ف‍روغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍ح‍م‍درض‍ا ت‍ق‍دم‍ی‌
دان‍ش‌پ‍ژوه‌
ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌ پ‍وراف‍ک‍اری‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
رش‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍ه‍رآش‍وب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشهای ادراری در شناخت بیماریهای کلیه
هاشمی راد، منصور ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۸۵‬,‭‍ه۲۷۳آ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آزمون زبان پریشی فارسی
نیلی پور، رضا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۰/۵‬,‭‌ن۹۸۴آ‬,‭۱۳۷۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اختلال شخصیت :دیدگاهی روانشناختی در مداوای بالینی
توکارت ، ایرادنیل ؛  تهران نصرت الله پورافکاری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۹۰‬,‭‌ت۸۱۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول بهداشت فردی مشتمل بر :بهداشت کلیه اعضا بدن و معیارهای بهداشتی در زندگی فردی
حلم سرشت ، پریوش ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ح۷۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیوشیمی
دانیال زاده ، آلبرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭د۲۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای تنفسی
تهران شهرآشوب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭‌س۹۳۸‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق حرفه ای در خدمات بهداشتی و درمانی
اصفهانی ، محمدمهدی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۵۷۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کلیه
سسیل ، راسل لافایت ،۱۸۸۱- ۱۹۶۵ ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بیماریهای سوختگی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  [تهران ] شهرآشوب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پویائی گروه و مشاوره گروهی
شفیع آبادی ، عبدالله ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۴۳۰‬,‭‌ش۵۵۲‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تروما :بیماریزائی و درمان
وستابی ، استفن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۰‬,‭و۶۱۷‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی بالینی
هنری ، جان ، برنارد،۱۹۲۸- ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۲۵‬,‭‌ب۴۷۸‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان ضایعات انشعاب ریشه های دندان
مقدس ، حمید ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۲۳۰‬,‭‌م۷۲۱‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
چکیده بیوشیمی بالینی
مارشال ، ویلیام ؛  [تهران ] دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌م۱۲۸‌چ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
چگونه جوان بمانید و عمر طولانی نمائید
تقدمی ، محمدرضا ؛  [تهران ] محمدرضا تقدمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌ت۶۳۸‌چ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی
پارک ، ج .ا ؛  [رشت ] دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۸‬,‭‌پ۱۵۶د‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر اپیدمیولوژی
فریدمن ، گری د ؛  تهران جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌ف۶۹۹د‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی هاریسون ( بانضمام اورژانسهای روانپزشکی کاپلان )
[تهران ] فروغ اندیشه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭ر۷۵۶ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طب سالخوردگان
سمیعی ، عبدالحسین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WT‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۷۴۷ط‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان نلسون :سرطانهای اطفال
نلسون ، والدوامرسون ،۱۸۹۸- ؛  یزد انتشارات یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۲۰۰‬,‭‌ن۶۳۸ط‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9