کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍واده‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ -در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌،۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -۴۰ ق‌ .ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
خ‍ان‍واده‌درم‍ان‍ی‌
رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌ -در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
خ‍واب‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ن‍گ‍رش‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- )ت‍غ‍ی‍ی‍ر
پ‍زش‍ک‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
پ‍س‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
پ‍رس‍ت‍اری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اف‍س‍ردگ‍ی‌ -درم‍ان‌
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ارش‌، دی‍وی‍د، ۱۹۴۶-
ک‍اپ‍لان‌، ه‍ارول‍د، ۱۹۲۷-
ول‍ی‌زاده‌، ص‍م‍د
ل‍ی‌، ک‍ان‌ - ه‍ی‌
ک‍رات‍وچ‍وی‍ل‌، ت‍ام‍س‌ رادی‌،۱۹۴۹-
ع‍اب‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۰-
دل‍ش‍اد ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌،۱۳۳۴-
گ‍ل‍ف‍ن‍د، دان‍ا،۱۹۳۷-
م‍ع‍م‍اری‍ان‌، رب‍اب‍ه‌،۱۳۴۴-
ب‍راس‍ارد، م‍ای‍ک‍ل‌
ب‍ی‍رام‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۴۱-
ب‍ات‍ل‍ر، گ‍ی‍ل‍ی‍ان‌
ک‍وه‍ن‌، آرت‍ور راب‍رت‌، ۱۹۲۷- ۱۹۶۳
ش‍م‍ش‍ادی‌، ه‍اش‍م‌،۱۳۳۳-
ع‍لاق‍ه‌ب‍ن‍د، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۱-
ج‍ون‍ز، ال‍زا
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د،۱۳۲۴-
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۳۸-
ن‍ت‍ی‍ن‍ا، س‍ان‍درا
 
ناشر:
آی‍دی‍ن‌
چ‍راغ‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‌ ب‍خ‍ش‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
ن‍ش‍ر آروی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍رآث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍ش‍ر ه‍زاران‌
م‍ی‍ر ش‍ی‍دا; ارج‍م‍ن‍د
خ‍ان‍ه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍وان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ور دان‍ش‌
رش‍د
ارج‍م‍ن‍د; ن‍ش‍ر س‍ال‍م‍ی‌
ن‍ش‍ر روان‌
ت‍لاش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ وت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکها و تشخیصهای آزمایشگاهی
عابدی ، محمدرضا، ۱۳۴۰- ؛  تهران موسسه فرهنگی نور دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌ع۱۱۸‌ت‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی پرستاری بیماریهای کودکان
نتینا، ساندرا ؛  قزوین چراغ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۴۹‬,‭‌ن۲۸۵ر‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در روانشناسی هیپنوتیزم
ولی زاده ، صمد ؛  تبریز تلاش   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درمان افسردگی ( سرماخوردگی روانی )
باتلر، گیلیان ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۱‬,‭‌ب۱۳۴د‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی
علاقه بند، علی ، ۱۳۲۱- ؛  [تهران ] نشر روان   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بالینی کودک ( روشهای درمانگری )
کراتوچویل ، تامس رادی ،۱۹۴۹- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۵۰/۲‬,‭‌ک۴۱۷ر‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد مفاهیم و نظریه های پرستاری
معماریان ، ربابه ،۱۳۴۴- ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس ، دفتر نشرآثار علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۶۷۶‌ک‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل رفتار و رفتاردرمانی کودک و نوجوان
گلفند، دانا،۱۹۳۷- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۴۲۵‬,‭‌گ۶۱۲‌ت‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ماه مهرپرور:تربیت در نهج البلاغه
دلشاد تهرانی ، مصطفی ،۱۳۳۴- ؛  تهران خانه اندیشه جوان   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه پست الکترونیک و جنبه های کاربردی آن برای کتابخانه ها، کتابداران ، محققان و...
محسنی ، حمید،۱۳۲۴- ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی :علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هارولد، ۱۹۲۷- ؛  تهران ارجمند; نشر سالمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‍ل‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درمان سیستمهای خانواده :روشهای جدید درمان سیستمی میلان
جونز، الزا ؛  تهران میر شیدا; ارجمند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۴۳۰/۵‬,‭‌ج۸۷۵د‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اصطلاحات در طب و توانبخشی
شمشادی ، هاشم ،۱۳۳۳- ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۵‬,‭‌ش۶۷۱آ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق و( کاربردهای آن در مدیریت )
خلیلی ، ناصر، ۱۳۳۸- ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تغییر از من آغاز می گردد
لی ، کان - هی ؛  تهران نشر هزاران   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و آسیب شناسی آن
بیرامی ، منصور، ۱۳۴۱- ؛  تبریز آیدین   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روش و نظریه در علوم سیاسی
مارش ، دیوید، ۱۹۴۶- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حافظه فعال ابزار ارتقای مستمر کیفیت
براسارد، مایکل ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی   ، ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تغییر نگرش و تاثیر اجتماعی
کوهن ، آرتور رابرت ، ۱۹۲۷- ۱۹۶۳ ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جامعه مدنی :اصول ، رویکردها و زمینه شکل گیری آن در جمهوری اسلامی ایران
تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9