کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Attitude to Health
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Hearing Disorders- genetics
Attitude to Health
Men
Aged
Deafness --Genetic aspects
National Health Service (Great Britain)
Health Promotion
Communication in medicine
Health Promotion- ethics
Mass media in health education
Medical ethics
Health Behavior
Behavioral Medicine
Mental Disorders- psychology
اخ‍ت‍لالات‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا م‍واد -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
Hayden, Joanna.
Watson, Jonathan,1960-
Niven, Neil
Sarafino, Edward P.,1940-
ح‍اج‍ی‌ پ‍ور، ح‍س‍ن‌
Albery, I.
Gwyn, Richard
Annas, George J
Seedhouse, David,1956-
Sarafino, Edward P.
Corrigan, Patrick W.
Downie, Robert Silcock
 
ناشر:
Psychology Press
Wiley-Blackwell
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌
Open University
SAGE
Jones and Bartlett
Routledge/Taylor and Francis Group
Routledge
Wiley
Guilford Press
Churchill Livingstone
John Wiley
Oxford University Press
Wiley-Blackwell,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
نگرش ناکارآمد و راهکارهای پیشگیری از عود
حاجی پور، حسن ؛  خراسان معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان   ،
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲۷۰‬,‭‌ح۱۶۹‍ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Health psychology
Niven, Neil ؛  Edinburgh ; New York Churchill Livingstone   ، 1994
شماره راهنما: ‭W‬,‭85‬,‭.N734h‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Health promotion
Downie, Robert Silcock ؛  Oxford Oxford University Press   ، c1996
شماره راهنما: ‭WA‬,‭590‬,‭.D751h‬,‭1996‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
sociology and politics of health
London ;New York Routledge   ، c2001
شماره راهنما: ‭WA‬,‭540‬,‭FA1S57‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Social psychology of health
New York Psychology Press   ، 2003
شماره راهنما: ‭W‬,‭85‬,‭S677‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Health promotion
Seedhouse, David,1956- ؛  Chichester, West Sussex Wiley   ، 2004
شماره راهنما: ‭WA‬,‭590‬,‭S451h‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Health psychology
Sarafino, Edward P.,1940- ؛  Hoboken, NJ Wiley   ، 2006
شماره راهنما: ‭WB‬,‭103‬,‭S243h‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Male bodies
Watson, Jonathan,1960- ؛  Buckingham [England]; Philadelphia Open University   ، 2000
شماره راهنما: ‭WA‬,‭306‬,‭.W339m‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of health psychology and aging
New York Guilford Press   ، 2007
شماره راهنما: ‭WB‬,‭103‬,‭H2364‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to health behavior theory
Hayden, Joanna. ؛  Sudbury, Mass. Jones and Bartlett   ، 2009
شماره راهنما: ‭W‬,‭85‬,‭H414i‬,‭2009‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Key concepts in health psychology
Albery, I. ؛  Los Angeles SAGE   ، 2008
شماره راهنما: ‭WB‬,‭103‬,‭A3334k‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
effects of genetic hearing impairment in the family
Chichester ;Hoboken, NJ John Wiley   ، c2006
شماره راهنما: ‭WV‬,‭270‬,‭E265‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده لاتین
 
 
The Effects of Genetic hearing impairment in the family
شماره راهنما: WV ,8 ,CDR
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Challenging the stigma of mental illness
Corrigan, Patrick W. ؛  Chichester, West Sussex, UK Wiley-Blackwell   ، 2011
شماره راهنما: ‭WM‬,‭140‬,‭C825c‬,‭2011‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Health psychology
Sarafino, Edward P. ؛  Hoboken, N.J. Wiley   ، 2012
شماره راهنما: ‭WB‬,‭103‬,‭S243h‬,‭2012‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Worst case bioethics
Annas, George J ؛  New York Oxford University Press   ، 2010
شماره راهنما: ‭WB‬,‭60‬,‭.A613w‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Health psychology
Sarafino, Edward P. ؛  Hoboken, NJ Wiley   ، 2011
شماره راهنما: ‭WB‬,‭103‬,‭2011‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Communicating health and illness
Gwyn, Richard ؛  London SAGE   ، 2002
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Technogenarians
Chichester ;Malden, MA Wiley-Blackwell,   ، 2010
شماره راهنما: ‭WT‬,‭100‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Media messages and public health
New York Routledge/Taylor and Francis Group   ، 2008
شماره راهنما: ‭WA‬,‭590‬,‭M4879‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2