کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Stroke Rehabilitation
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Stroke
Stroke Rehabilitation
Stroke rehabilitation
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‌ پ‍ور م‍وزی‍رج‍ی‌، زی‍ن‍ب‌
ش‍ج‍اع‌،م‍ری‍م‌
 
ناشر:
SLACK
ELSEVIER
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد