کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : university of social welfare and rehabilitation
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ecnecsinimer evitargetni , noisserpeD , stluda redlo :sdrowyeK.tnemtaert lacituecamrahp htiw gnola tnemtaert yratnemelppus a sa evres nac noitnevretni sihT . stluda redlo ni noisserped smotpmys dna sngis fo gnicuder ni stluser yltnacifingis ypareht ecnecsinimeR evitargetnI dewohs yduts siht fo stluser ehT :noisulcnoC.detacifingis lacitsitats saw spuorg neewteb ecnereffid taht setacidni tset fo)00=gis( level ecnacifingis.
Alzheimer's disease
elderly people
Reinforcement short-term auditory-verbal memory
Atism
Social disatace scale
 
پدیدآور:
اص‍غ‍ری‌، اک‍رم‌
ن‍ج‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
خ‍اچ‍ون‍ی‌ ، ک‍لاری‍س‌
م‍ح‍م‍دزاده‌، اص‍غ‍ر
اف‍روش‍ه‌، ع‍ب‍اس‌
ه‍وش‍ن‍گ‌ ن‍ژاده‌ ، ام‍ی‍ر
ال‍ون‍دی‌ ج‍م‌ ، ع‍ل‍ی‌
ی‍ادگ‍ارآذری‌، رک‍س‍ان‍ا
ج‍ع‍ف‍ری‌ اق‍دم‌، م‍ی‍ث‍م‌
وک‍ی‍ل‍ی‌، پ‍ری‍وش‌
گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌، ب‍ه‍روز
اب‍ن‌ س‍ع‍ی‍دی‌، س‍ع‍ی‍د
رن‍ج‍ب‍ر ک‍رم‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ب‍ی‍ات‍ل‍و، ع‍ب‍اس‌
ب‍اق‍رزاده‌ ی‍زدچ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍واطف‌ آم‍اری‌ ، ام‍ی‍ر
ن‍اض‍م‍ان‌، م‍ن‍ی‍ژه‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د
ث‍ق‍ه‌الاس‍لام‌ ، طاه‍ره‌
ص‍ب‍ور م‍ه‍اج‍ر، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
university of social welfare and rehabilitation
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر تمرینات تقویت حافظه کوتاه مدت شنیداری کلامی بر میانگین طول گفته در کودکان کم شنوای شدید ۴ تا ۶ ساله
یادگارآذری ، رکسانا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر خدمات مراکز درمان و توانبخشی اختلالات نافذ رشد ( اوتیسم ) تحت نظر سازمان بهزیستی بر کیفیت زندگی مادران دارای کودک اوتیستیک ( در خود مانده )
افروشه ، عباس ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژی ریسک فاکتورهای دلیریوم در سالمندان بستری در بیمارستان نفت اهواز
ابن سعیدی ، سعید ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
ابعاد شخصیتی و مکانیسم های مقابله ای اثرگذار در عود سوء مصرف کنندگان مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون
اصغری ، اکرم ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم L ۸۶ Pدر ژن ۱MHLAC ، با خطر ابتلا به بیماری آلزایمر تک گیر در جمعیت ایران
جعفری اقدم ، میثم ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی تعاملی نوروفیدبک وریتالین درکاهش علایم اختلال بیش فعالی / کمبود توجه )DHDA(
یعقوبی ، حمید ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
توانایی اختصاص توجه ضمن راه رفتن و انجام تکلیف ثانویه شناختی و حرکتی در سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن
بیاتلو، عباس ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر توانبخشی جنسی بر کیفیت زندگی ( جنسی ) بیماران تحت درمان همودیالیز مراجعه کننده به مرکز به مرکز دیالیز بیمارستان لبافی نژاد در سال ۱۳۸۹
الوندی جم ، علی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مسائل و مشکلات معلولین ضایعات نخاعی شهر تهران
نجفی ، ابوالقاسم ؛  علوم پزشکی ایران ، دانشکده توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع سفلیس در معلولین ذهنی مادرزادی ۶ تا ۲۱ سال مراکز بهزیستی تهران بزرگ
هوشنگ نژاده ، امیر ؛  دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دانشکده پیراپزشکی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین روایی و پایایی پرسشنامه های مقایس فاصله اجتماعی و مقیاس خطرناک بودن جهت بررسی نگرش شاغلین حرف بهداشت روان نسبت به انگ بیماریهای شدید روان پزشکی در ایران
رنجبر کرمانی ، فاطمه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای سطح عزت نفس معلولین ورزشکار و غیر ورزشکار
گل محمدی ، بهروز ؛  دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی درمان خاطره پردازی انسجامی بر کاهش نشانه های افسردگی سالمندان مرکز صادقیه اصفهان
محمدزاده ، اصغر ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روند شکل گیری مفهوم در کودکان
وکیلی ، پریوش ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده پزشکی امام خمینی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی خصوصیات شخصیتی گروهی از مادران بیماران اسکیزوفرنی در ایران
صبور مهاجر، فاطمه ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده پزشکی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
پژوهشی در بررسی ارزش افتراقی cs میزان در مینی مالت
خاچونی ، کلاریس ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده پزشکی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
درمان روانشناختی و بررسی شیوه های درمان کارایی آنها در بیماران اسکیزو فرنیک ایران
ثقه الاسلام ، طاهره ؛  دانشگاه تهران university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
سنجش همخوانی کلمات در بیماران اسکیزوفرنیک در ایران
عواطف آماری ، امیر ؛  دانشگاه تهران university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
شناخت درمانی افسردگی
باقرزاده یزدچی ، محمد حسین ؛  دانشگاه تهران university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
پژوهشی در روایی میزان دروغ سنج در مینی مالت
ناضمان ، منیژه ؛  دانشگاه تهران university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9