کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ی‍اطی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
ن‍اش‍ن‍وای‍ان‌ - آم‍وزش‌
آزم‍ون‌ه‍ای‌ ش‍ن‍وائ‍ی‌ -در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ی‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
ارت‍وپ‍دی‌ - روش‍ه‍ا
ح‍وادث‌ -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
وس‍ای‍ل‌ ارت‍ز
زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌
ن‍گ‍رش‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- )ت‍غ‍ی‍ی‍ر
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ -در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ر،ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
ف‍ل‍ج‌ ک‍ودک‍ان‌
ش‍ن‍وائ‍ی‌س‍ن‍ج‍ی‌
ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ف‍ش‍ارروان‍ی‌
ع‍ق‍ب‌م‍ان‍دگ‍ی‌ ذه‍ن‍ی‌ -در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌م‍ان‍ده‌-آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
 
پدیدآور:
ب‍رگ‍ر، لارن‍س‌
ق‍اس‍م‍ی‌ ش‍اد، ال‍ه‍ه‌،۱۳۳۷-
ف‍دای‍ی‌، ف‍رب‍د،۱۳۳۱-
ک‍ری‍م‍ی‌ ، ف‍رزان‍ه‌
داورم‍ن‍ش‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۲۷-
م‍ح‍م‍دپ‍ور، طاه‍ره‌
ع‍ادل‌م‍ن‍ش‌ ، ف‍ره‍اد
ب‍راس‍ارد، م‍ای‍ک‍ل‌
ن‍ی‍ل‍ی‌ پ‍ور، رض‍ا
ه‍ری‍س‍ون‌، دی‍وی‍د،۱۹۴۱-
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ت‍ق‍ی‌ن‍اص‍ر
ک‍وه‍ن‌، آرت‍ور راب‍رت‌، ۱۹۲۷- ۱۹۶۳
ج‍غ‍ت‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۳۳۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ب‍ه‍ادری‌، ای‍ران‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دوام‍رس‍ون‌،۱۸۹۸-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‌ ب‍خ‍ش‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‌ب‍خ‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‌ب‍خ‍ش‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور
ف‍رزان‍ه‌ ک‍ری‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ وت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمون زبان پریشی فارسی
نیلی پور، رضا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۰/۵‬,‭‌ن۹۸۴آ‬,‭۱۳۷۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درباره فشارهای روانی چه می دانیم ؟
[تهران ] سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۲‬,‭د۴۲۳‬,‭۱۳۷۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای استخوان و مفاصل کودکان
نلسون ، والدوامرسون ،۱۸۹۸- ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، سازمان بهزیستی کشور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۷۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۷۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تربیت شنوائی کودکان
بهادری ، ایران ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۲۷۱‬,‭‌ب۸۱۴‍ت‬,‭۱۳۷۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نیلوفر باغچه ما
داورمنش ، عباس ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۴۶۰‬,‭د۲‌ن۹‬,‭۱۳۷۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اثرات معلولیت ذهنی فرزند بر خانواده (خلاصه یک تحقیق )
شریعتی ، تقی ناصر ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۷‬,‭د۳۱۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
توان بخشی شنیداری
تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۲۷۲‬,‭‌ت۷۶۷‬,‭۱۳۷۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ناشنوایان : آموزش و توانبخشی آنان
محمدپور، طاهره ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی   ، ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ارتزهای اندام تحتانی
کریمی ، فرزانه ؛  [تهران ] فرزانه کریمی   ، [--۱۳]
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۶‬,‭‌ک۵۱۶آ‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از نابینایی در کودکان
تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۲۷۶‬,‭‌پ۹۵۱‬,‭۱۳۷۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کودکان با فلج مغزی
تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۵۵۵‬,‭‌ک۷۵۸‬,‭۱۳۷۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ارتزها و پروتزهای اندامهای تحتانی
عادل منش ، فرهاد ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ع۱۴۵‍ف‍لا‬,‭۱۳۷۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نور و پسیکولوژی :پی -روانشناسی
فدایی ، فربد،۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش خیاطی برای ناشنوایان
قاسمی شاد، الهه ،۱۳۳۷- ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی نوسازی و توسعه
هریسون ، دیوید،۱۹۴۱- ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از حوادث
برگر، لارنس ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی   ، ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی پایه
جغتایی ، محمدتقی ،۱۳۳۸ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ج۴۸۲‍ن‬,‭۱۳۷۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حافظه فعال ابزار ارتقای مستمر کیفیت
براسارد، مایکل ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی   ، ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تغییر نگرش و تاثیر اجتماعی
کوهن ، آرتور رابرت ، ۱۹۲۷- ۱۹۶۳ ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی توانبخشی ( ۱)
میرخانی ، مجید، ۱۳۲۷- ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8