کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ارورس‍ازی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ش‍ی‍م‍ی‌
س‍ر -ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ - درم‍ان‌
آن‍ات‍وم‍ی‌
ب‍ودج‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ وای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ی‍زی‍وت‍راپ‍ی‌
زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌
آرت‍ی‍م‍ی‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ری‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ ادرار
زی‍س‍ت‌ش‍ی‍م‍ی‌ - دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
گ‍وش‌
 
پدیدآور:
دان‍ی‍ال‌زاده‌، آل‍ب‍رت‌
ح‍ل‍م‌س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
ک‍ری‍م‌زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود
ق‍وج‍ق‍ی‌، ام‍ان‌ال‍ل‍ه‌
ت‍وک‍ارت‌، ای‍رادن‍ی‍ل‌
ف‍رخ‌س‍ی‍ر، م‍رت‍ض‍ی‌
ن‍ی‍ل‍ی‌ پ‍ور، رض‍ا
روم‍ی‍ن‍ز
آدام‍ز، ج‍ان‌ک‍روف‍ورد
ژوزف‌، ج‍ی‌
ش‍ام‍ل‍و، ی‍وس‍ف‌
ش‍اه‍ی‍ن‌، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌
ورال‍س‌، س‍ی‍ل‍وی‍ا
م‍ازن‍ر، ج‍ودی‍ت‌ س‌.
دراک‍ر، پ‍ی‍ت‍ر ف‍ردی‍ن‍ان‍د، ۱۹۰۹-
دی‍ن‌
ول‍ش‌، گ‍ل‍ن‌
ه‍اش‍م‍ی‌راد، م‍ن‍ص‍ور
ص‍درع‍ام‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌)
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
چ‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
اش‍ارت‌
ک‍ل‍م‍ه‌ م‍ی‍ب‍د: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‌پ‍ژوه‌
س‍روش‌
ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌ پ‍وراف‍ک‍اری‌
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ی‍زد دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌)
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشهای ادراری در شناخت بیماریهای کلیه
هاشمی راد، منصور ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۸۵‬,‭‍ه۲۷۳آ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آزمون زبان پریشی فارسی
نیلی پور، رضا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۰/۵‬,‭‌ن۹۸۴آ‬,‭۱۳۷۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با فیزیوتراپی
شاهین ، ماشاالله ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۶۰‬,‭‌ش۳۲۱آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آلرژیها
فرخ سیر، مرتضی ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف۴۴۱آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش آزمایشگاهی بیوشیمی عمومی
شاملو، یوسف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۲۵‬,‭‌ش۲۱۳آ‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی سر و گردن
ژوزف ، جی ؛  تهران کلمه میبد: دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۰۵‬,‭ژ۶۴آ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی کانینگهام
رومینز ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه علوم پزشکی تهران )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭ر۸۵۵آ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فیزیولوژی ( کاربردی :)برای دانشجویان پرستاری و مامائی
ورالس ، سیلویا ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭و۴۹۴آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فیزیولوژی پایه برای پیراپزشکان :رادیولوژی ، علوم آزمایشگاهی ، پرستاری
دین ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭د۹۶۶آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بودجه برنامه ریزی و کنترل همه جانبه
ولش ، گلن ؛  تهران دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی   ، [--۱۳] -
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۰۳۱‬,‭و۸‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
احساس کهتری به ضمیمه :بررسی های بالینی آدلر :نظرهای بنیادی ، تک بررسی های بالینی
منصور، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۹۰‬,‭‌م۷۹۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اختلال شخصیت :دیدگاهی روانشناختی در مداوای بالینی
توکارت ، ایرادنیل ؛  تهران نصرت الله پورافکاری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۹۰‬,‭‌ت۸۱۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
چالش های مدیریت درسده بیست و یکم
دراکر، پیتر فردیناند، ۱۹۰۹- ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول اپیدمیولوژی
مازنر، جودیت س . ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌م۱۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
از گوش خود چه می دانید؟
قوجقی ، امان الله ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۲۰۰‬,‭‌ق۸۷۶ ‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول الکتروفیزولوژی آرتیمی های قلبی
صدرعاملی ، محمدعلی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۳۳۰‬,‭‌ص۴۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصو ل باروری آزمایشگاهی
کریم زاده ، محمدعلی ؛  یزد سازمان چاپ و نشر یزد دانشگاه شهید صدوقی ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۷۰۵‬,‭‌ک۴۹۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول بهداشت فردی مشتمل بر :بهداشت کلیه اعضا بدن و معیارهای بهداشتی در زندگی فردی
حلم سرشت ، پریوش ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ح۷۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیوشیمی
دانیال زاده ، آلبرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭د۲۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکستگی ها
آدامز، جان کروفورد ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۸۰‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9