پایگاه پایان نامه های فارسی

  • کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 سالمندی (تعداد بازدید : 12378)  روانشناسی بالینی (تعداد بازدید : 11519)
 مدیریت توانبخشی (تعداد بازدید : 9416)  پرستاری (تعداد بازدید : 7984)
 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (تعداد بازدید : 6944)  مشاوره (تعداد بازدید : 6924)
 مددکاری اجتماعی (تعداد بازدید : 6631)  کاردرمانی (تعداد بازدید : 5150)
 گفتاردرمانی (تعداد بازدید : 4875)  فیزیوتراپی (تعداد بازدید : 4513)
 ارگونومی (تعداد بازدید : 4345)  مدیریت رفاه اجتماعی (تعداد بازدید : 4169)
 شنوایی شناسی (تعداد بازدید : 4137)  ژنتیک (تعداد بازدید : 4042)
 روانپزشکی (تعداد بازدید : 4024)  اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی(ارتز و پروتز) (تعداد بازدید : 3241)
 آمار و کامپیوتر (تعداد بازدید : 2122)
 
تعداد کل بازدیدها:  102414