پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ : فیزیوتراپی
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
elderly people
 
پدیدآور:
ن‍ج‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ن‍ج‍ف‌ پ‍ور، آذر
زارع‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ک‍ات‍ب‍ی‌، ک‍ب‍ری‌
اس‍ع‍دی‌، م‍ری‍م‌
زری‍ن‍ه‌، ف‍ری‍د
روان‍ب‍خ‍ش‌ ، م‍ج‍ی‍د
ه‍ن‍رک‍ار س‍اوه‌ ، ام‍ی‍رم‍ن‍ص‍ور
م‍رادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ک‍رم‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
م‍ح‍م‍دم‍ش‍رق‍ی‌ ، ع‍راز
م‍وس‍وی‌ ح‍ج‍ازی‌ ، ص‍دی‍ق‍ه‌م‍ژده‌
م‍وس‍وی‌، س‍ی‍دج‍واد
ره‍ب‍رآراس‍ت‍ه‌، ف‍ری‍ب‍ا
ع‍زی‍زی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ب‍ی‍ات‍ل‍و، ع‍ب‍اس‌
طب‍اطب‍ای‍ی‌ زواره‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ح‍راب‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
روان‌ ب‍خ‍ش‌ ، م‍ج‍ی‍د
ب‍ص‍ی‍ری‌، ش‍ب‍ن‍م‌
 
ناشر:
university of social welfare and rehabilitation
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
توانایی اختصاص توجه ضمن راه رفتن و انجام تکلیف ثانویه شناختی و حرکتی در سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن
بیاتلو، عباس ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مسائل و مشکلات معلولین ضایعات نخاعی شهر تهران
نجفی ، ابوالقاسم ؛  علوم پزشکی ایران ، دانشکده توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای آثار سرماو گرمابر قدرت گریپ دست درافراد سالم
زرینه ، فرید ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای تاثیر آیونتوفورزیس و فنوفورزیس دگزامتازون در درمان بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ
محمدمشرقی ، عراز ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عملکرد میوالکتریک عضلات مستقیم شکم و مایل خارجی درسه وضعیت مختلف تمرین
طباطبایی زواره ، محمود ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر ارتفاع پاشنه بر پاسچرایستاده
هنرکار ساوه ، امیرمنصور ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و مقایسه فعالیت الکتریکی عضله پهن داخلی مایل و پهن خارجی درتمرینات انتخاب شده درافراد سالم
مرادی ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای بین دو روش کشش استاتیک و tcartnoc-xalerدر افزایش انعطاف پذیری عضلات هامسترینگ افراد سالم
اسعدی ، مریم ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
سنجش توانه های دستی در کودکان دوره دبستان
کاتبی ، کبری ؛  دانشگاه علوم پزشکی ایران university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر یونتوفورزیس لیدوکایین برروی پاسخهای تحریکی پایه در افراد سالم ( تزریق بدون سوزن )
عزیزیان ، مرتضی ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقدماتی جهت استاندارد کردن سرعت هدایت عصب و زمان تاخیر پتانسیل حرکتی در عصب YROSSECCA درافراد سالم
زارع ، علی اکبر ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر جریان الکتریکی تک فازی پالسی ولتاژ بالا در تسریع روند ترمیم زخمهای فشاری معلولین ضایعات نخاعی
رهبرآراسته ، فریبا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تکرارپذیری شاخص های سیستم تعادلی بایودکس در ورزشکاران سالم و مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا در شرایط اعمال تکلیف منفرد و دوگانه همراه با دستکاری اطلاعات بینایی
نجف پور، آذر ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
فتق دیسک خلفی خارجی کمری ودرمان آن
محرابی ، افشین ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل زمین خوردگی در افراد سالمند
موسوی حجازی ، صدیقه مژده ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وارزیابی مقدماتی مقادیر طبیعی وغیر طبیعی ها یپرموبیلیتی عمومی مفصلی
روانبخش ، مجید ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر تغییر اطلاعات حسی برمیزان نوسان بدن در حالت ایستاده در سه گروه سنی
بصیری ، شبنم ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیرسه روش اولتراسوند تحریک الکتریکی وماساژ یخ دردرمان نقاط تریگر در عضله بالابرنده کتف
کرمی ، جهانگیر ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای نیازهای توجهی کنترل الگوی تنفس در افراد با و بدون کمردرد غیر اختصاصی مزمن
روان بخش ، مجید ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، .۱۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی توزیع قوس کمری در افراد سالم وبیمارمبتلا به درد مزمن
موسوی ، سیدجواد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9