پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ : ژنتیک
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
niessoH .forP:rosivrepuS dihaV iruoN alieL:yB seilimaf thgie htiw nwohs 5 emosomorhc no sucol deifitnedi ylsuoiverp eht rof seilimaf noitadrateR latneM evisseceR lamosotuA cimordnys-noN fo gnineercS sisehT .cS .M retneC hcraeseR citeneG noitatilibaheR dna erafleW laicoS fo ytisrevinU narI ,B2ARDA ,2DKN ,2NUSN ,5TRM ,noitadrater latnem evissecer lamosotua cimordnys-noN : sdrowyeK seilimaf nainarI no seiduts erom rof sucol siht fo ecnatropmi eht swohs,slaudividni detceffa nainarI gnoma taht raen eneg rehto dna sucol 5TRM fo eneg eht gnidniF
Alzheimer's disease
 
پدیدآور:
پ‍اپ‍ری‌ ،ال‍ه‍ه‌
ف‍راش‍ی‌، س‍م‍ان‍ه‌
گ‍رش‍اس‍ب‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
س‍ه‍راب‍ی‌، ال‍ه‍ه‌
ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ اق‍دم‌، م‍ی‍ث‍م‌
زم‍ان‍ی‌ ، ش‍ه‍ب‍از
م‍ت‍ذک‍ر، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زاده‌، ال‍ی‍ک‍ا
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ع‍زی‍زی‌، ف‍ائ‍زه‌
ع‍ب‍اس‍ی‌ ، ص‍غ‍ری‌
ص‍ح‍رائ‍ی‍ان‌، ش‍ی‍م‍ا
ح‍ی‍دری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ن‍وری‌ وح‍ی‍د، ل‍ی‍لا
م‍ه‍دی‌پ‍ور، ال‍ه‍ه‌
ک‍اظم‍ی‌ ن‍س‍ب‌، س‍م‍ی‍ه‌
رادپ‍ور، رام‍ی‍ن‌
ص‍ف‍وی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، ن‍ی‍ل‍وف‍ر
 
ناشر:
university of social welfare and rehabilitation
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم L ۸۶ Pدر ژن ۱MHLAC ، با خطر ابتلا به بیماری آلزایمر تک گیر در جمعیت ایران
جعفری اقدم ، میثم ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
غربالگری ژنهای عقب ماندگی ذهنی وابسته به X در خانواده های با توارث قطعی یا احتمالی ارجاع شده به مرکز تحقیقات ژنتیک
عزیزی ، فائزه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، .۱۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ژن گاماگلوبین در رده ی سلولی K2526 با بیان پایدار ANRhsی 2DBM
فراشی ، سمانه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مکانیسم مهار ژن گاماگلوبین نقش 2DBM و کمپلکس CRAL
حسینی ، معصومه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش فاکتور رونویسی 1BERC در مسیر القایی هیدروکسی اوره در القای ژن گاماگلوبین
اسماعیل زاده ، الیکا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل ژنتیکی عقب ماندگی ذهنی در خانواده های دارای دو و یا چند مراجعه کننده به مراکز بهزیستی استان بوشهر
پاپری ،الهه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اختلالات ساب تلومریک در ۳۰ فرد مبتلا به عقب مانده ذهنی با علت نامشخص و والدین غیر خویشاوند با استفاده از روش تکثیر پروب های چندگاه وابسته به اتصال )APLM
نجفی ، مصطفی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
غربالگری خانواده های با عقب ماندگی ذهنی اتوزومی مغلوب غیر سندرمی برای جایگاه شناخته شده بر روی کروموزم ۵ که هشت خانواده ایرانی همپوشانی داشته اند
نوری وحید، لیلا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط پلی موفیسم های ژن مسیر التهابی A-FNT در موقعیت 058-803 با خطر بیماری آلزایمر تک گیر در شهر تهران
صفوی نائینی ، نیلوفر ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ۵ جایگاه ژنی 6BNFD,52BNFD,93BNFD,24BNFD,19BNFD ( ( در ۱۰۰ خانواده مبتلا به ناشنوایی غیر سندرمی با توارث اتوزم توسط آنالیز پیوستگی
سهرابی ، الهه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط بین ژن TTH.5 و پاسخ به داروی ضد افسردگی سیتالوپرام در بیماران ایرانی مبتلا به افسردگی عمده
صحرائیان ، شیما ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مولکولی لوکوسهای ژنی 1DKPDA و 2DKPDAدر بیماری غالب اتوزومی کلیه پلی کیستیک به روش تحلیل پیوستگی SISYLANA EGAKNIL ( ( در چند انواده مبتلای ایرانی
رادپور، رامین ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش تغییرات نوکلئوتیدی ناحیه 4SH, 5RCL nibolG ateBفنوتیپ بیماران بتا تالاسمی
زمانی ، شهباز ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ناحیه پروموتر ژن )6 rotcaF noitpircsnarT gnitavitcA (6 FTA در ۲۰۰ بیمار مبتلا به سایکوز با معیارهای تشخیصی RI-VI-MSD از شهر تهران
کاظمی نسب ، سمیه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه پلی مورفیسم مارکرهای توانیهای تکراری کوتاه )rts(در نمونه های and جمعیت آذربایجان شرقی
محسنی ، جعفر ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی جهش های نادر وجدانشده بتاتالاسمی در ایران وارائه روش تشخیصی
مهدی پور، الهه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه عملکردی هاپلوتیپ های ناحیه غنی ازپورین بالادست ژن کاوئولین ۱ در بیماران مبتلا به اختلالات نورودژنرتیو
حیدری ، ابوالفضل ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین میزان جهش های آلفا تالاسمی در افراد مشکوک مراجعه کننده به آزمایشگاههای تهران و شهرستانها
گرشاسبی ، مسعود ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی جهشهای حذفی آلفا تالاسمی در جمعیت ایران
عباسی ، صغری ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
ایجادبانکهای اطلاعاتی جهشهای انسانی ایرانیان
متذکر، محمدمهدی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8