پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ : مدیریت رفاه اجتماعی
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Quality of received
Mental health
Social problems
dna ssenerawa ,noitacude si slevel eht fo lla eht ni dna ssecorp siht
 
پدیدآور:
طل‍وع‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ق‍اس‍م‌ زاده‌، داود
ای‍زدپ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ح‍اج‌ ن‍ق‍ی‌ زاده‌، ف‍اطم‍ه‌
اص‍غ‍ری‌، م‍ه‍دی‌
خ‍دم‍ت‍ی‌ م‍رص‍ع‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
غ‍لام‍ی‌، اح‍م‍د
ح‍ص‍اری‌، زه‍را
ک‍ری‍م‍ی‌، ص‍لاح‌ ال‍دی‍ن‌
ش‍ی‍رب‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
پ‍ی‍ل‍وار، ن‍ورم‍ح‍م‍د
زن‍دی‍ان‌ ، ح‍ام‍د
س‍م‍رق‍ن‍دی‌، ف‍رخ‌
رض‍وان‍ی‌، داود
ن‍ور ع‍ل‍ی‌ آه‍اری‌ ، م‍ح‍م‍د
ل‍ع‍ل‌ آه‍ن‍گ‍ر، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
س‍ل‍طان‍ی‌ ب‍ه‍رام‌، س‍ع‍ی‍د
دان‍ای‍ی‌، زه‍ره‌
ص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍خ‍ش‍ی‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
university of social welfare and rehabilitation
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نابرابری اقتصادی - اجتماعی در وضعیت سلامت روان و عوامل تعیین کننده آن در بین ساکنان شهر تهران در سال ۱۳۸۷
خدمتی مرصع ، اسماعیل ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه دموگرافیک مراجعان مراکز مشاوره پلیس با نوع مشکلات اجتماعی آنها در شهر تهران
صادقی ، علی ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین کیفیت اجتماعی دریافت شده و کیفیت زندگی جانبازان مراجعه کننده به بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اردبیل در سال ۱۳۸۹
زندیان ، حامد ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط بین مشارکت مدنی و آگاهی شهروندی در میان شهروندان بالا ۱۸ سال شهر تهران
اصغری ، مهدی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و انضباط اجتماعی در شهر تهران
دانایی ، زهره ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین رابطه یکپارچگی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بین سالمندان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان سبزاور در سال ۱۳۸۹
لعل آهنگر، مجتبی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه وضعیت رفاه اجتماعی ایران با درآمدهای نفتی طی سالهای ۱۳۴۷-۱۳۸۷
پیلوار، نورمحمد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش های انتظامی - اجتماعی حضوری پلیس بر آگاهی های انتظامی - اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه ۷ شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۹
سمرقندی ، فرخ ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و گرایش جوانان به خشونت درشهر تهران
نور علی آهاری ، محمد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی احساس امنیت اجتماعی بین جوانان شهر تهران ( مطالعه موردی منطقه شهری شمیرانات
غلامی ، احمد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی و بهورزی کودکان در ایران
حاج نقی زاده ، فاطمه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه منابع هویت با مدیریت بدن در میان زنان متاهل شهر تهران
سلطانی بهرام ، سعید ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی درون گروهی برون گروهی و شادی در بین شهروندان تهران در سال ۱۳۹۰
قاسم زاده ، داود ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
شناسایی فرآیند تاب آوری نوجوانان محله دروازه غار تهران در برابر سوءمصرف مواد سال ۱۳۹۰
کریمی ، صلاح الدین ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوه های فرزند پروری پدران و مادرانی که فرزندانشان از مهد کودک استفاده میکنند
ایزدپور، علیرضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای تاثیر رسیدگی تحصیلی شبانه روزی و خانواده در وضعیت تحصیلی ( دانش آموزان پسر بی سرپرست و دارای خانواده همکلاس در مدارس منطقه یک آموزش وپرورش تهران سال تحصیلی ۷۹-۸۰
حصاری ، زهرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
استرس شغلی و رابطه آن با سلامت عمومی در بین کارمندان بیمه خدمات درمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۰
رضوانی ، داود ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثربرموفقیت افراد دارای معلولیت جسمی - حرکتی ( جامعه معلولین ۱۳۷۹)
طلوعی ، فرشته ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کارکردهای مساجد شهرستان بابلسر برای جوانان
بخشی ، احمد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی در زمینه اصول مدیریت مشارکتی از دیدگاه مدیران و کارکنان ادارات بهزیستی شهرستانهای استان فارس
شیربانی ، علی اصغر ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5