پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ : روانشناسی بالینی
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Schema therapy
Schizophria
ecnecsinimer evitargetni , noisserpeD , stluda redlo :sdrowyeK.tnemtaert lacituecamrahp htiw gnola tnemtaert yratnemelppus a sa evres nac noitnevretni sihT . stluda redlo ni noisserped smotpmys dna sngis fo gnicuder ni stluser yltnacifingis ypareht ecnecsinimeR evitargetnI dewohs yduts siht fo stluser ehT :noisulcnoC.detacifingis lacitsitats saw spuorg neewteb ecnereffid taht setacidni tset fo)00=gis( level ecnacifingis.
early maladeptive schemas
Attchment based therapy
ADHD
Educable Mentally retarded students
 
پدیدآور:
س‍پ‍ه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌
اص‍غ‍ری‌، اک‍رم‌
خ‍اچ‍ون‍ی‌ ، ک‍لاری‍س‌
م‍ح‍م‍دزاده‌، اص‍غ‍ر
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
ای‍زدی‍ان‌ اس‍ف‍رج‍ان‍ی‌، س‍اره‌
ح‍م‍ی‍دپ‍ور، ح‍س‍ن‌
وک‍ی‍ل‍ی‌، پ‍ری‍وش‌
م‍ح‍م‍دی‌، ف‍رزان‍ه‌
ن‍وک‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌، ص‍لاح‌ ال‍دی‍ن‌
ف‍رم‍ان‍ی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ب‍اق‍رزاده‌ ی‍زدچ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
چ‍م‍ی‌ ک‍ارپ‍ور، م‍ه‍دی‌
ع‍واطف‌ آم‍اری‌ ، ام‍ی‍ر
پ‍ودات‌، ن‍س‍ری‍ن‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د
پ‍ش‍ت‌ م‍ش‍ه‍دی‌، م‍رج‍ان‌
ث‍ق‍ه‌الاس‍لام‌ ، طاه‍ره‌
ص‍ب‍ور م‍ه‍اج‍ر، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
university of social welfare and rehabilitation
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه کارآیی شناخت درمانی با طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر : کاهش علایم ، بهبود عملکرد ،تغییر متغییرهای میانجی و فرآیند تغییر علایم
حمیدپور، حسن ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر عروسکی ( با نور ماوراء بنفش ) بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر شهر تهران
هاشمی ، محبوبه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر در کاهش نقائص توجهی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / نقص توجه ( نوع نقص توجه )
نوکنی ، مصطفی ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی مداخله ترکیبی درمان دلبستگی و آموزش فرزندپروری به مادران دلبسته ناایمن بر کاهش علایم بیش فعالی کمبود توجه فرزندانشان و استرس و اضطراب و اجتناب دلبستگی آنها
پشت مشهدی ، مرجان ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
ابعاد شخصیتی و مکانیسم های مقابله ای اثرگذار در عود سوء مصرف کنندگان مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون
اصغری ، اکرم ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و اندیشناکی در تبیین علائم افسردگی
ایزدیان اسفرجانی ، ساره ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی ( (university of social welfare and rehabilitation ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
ساختار ابعادی علایم اسکیزوفرنیا و رابطه آن با سرشت و منش
اسمعیلی ، صلاح الدین ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی تعاملی نوروفیدبک وریتالین درکاهش علایم اختلال بیش فعالی / کمبود توجه )DHDA(
یعقوبی ، حمید ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه تعارض نقش جنسیتی با ابعاد شخصیت در مردان با استفاده از هفت عاملی شخصیت کلونینجر
چمی کارپور، مهدی ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی برنامه حضور ذهن مبتنی بر درمان شناختی کنترل درد بر عملکردهای روانی -اجتماعی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن
محمدی ، فرزانه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه توان ذهنی کودکان معلول ( جسمی ، حرکتی ) با کودکان عادی در دو گروه سنی ۸ تا ۹ و ۱۲ تا ۱۳ ساله
سپهری ، عبدالرحمان ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده علوم تربیتی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی درمان خاطره پردازی انسجامی بر کاهش نشانه های افسردگی سالمندان مرکز صادقیه اصفهان
محمدزاده ، اصغر ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روند شکل گیری مفهوم در کودکان
وکیلی ، پریوش ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده پزشکی امام خمینی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
ویژگیهای شکل گیری مفهوم در بیماران اسکیزوفرنی در ایران
فرمانی حقیقی ، فاطمه ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده پزشکی امام خمینی ۱۳۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین افسردگی و کنترل درونی - برونی
پودات ، نسرین ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده پزشکی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی خصوصیات شخصیتی گروهی از مادران بیماران اسکیزوفرنی در ایران
صبور مهاجر، فاطمه ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده پزشکی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
پژوهشی در بررسی ارزش افتراقی cs میزان در مینی مالت
خاچونی ، کلاریس ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده پزشکی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
درمان روانشناختی و بررسی شیوه های درمان کارایی آنها در بیماران اسکیزو فرنیک ایران
ثقه الاسلام ، طاهره ؛  دانشگاه تهران university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
سنجش همخوانی کلمات در بیماران اسکیزوفرنیک در ایران
عواطف آماری ، امیر ؛  دانشگاه تهران university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
شناخت درمانی افسردگی
باقرزاده یزدچی ، محمد حسین ؛  دانشگاه تهران university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9