پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ : سالمندی
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
1102 tsuguA nayabnirihS henamyeP:rosivdA nataveiadaF azeR rD - fahaS hebaboR rD:srosivrepuS nahsoR inadjeV nihsfA rD:yB narI ,jaraK retneC lacideM rhahS-dammahoM ni stneilC elaM ylredlE ni smelborP lauxeS fo ydutS A:eltiT sisehT sisehT HPM gniagA fo tnemtrapeD noitatilibaheR dna erafleW laicoS fo ytisrevinU elpoep ylredle ,smelborp lauxes :sdrow yeK.retneC lacideM rhahS-dammahoM ni stneilc ylredle elam fo ytirojam ni smelborp lauxes era erehT:noisulcnoC.ti htiw deifsitas ton erew 06 elihw ,ecneirepxe esruocretni eht deyojne 65 .msagro dehcaer 82 ,noitcafsitas lauxes ot drager htiW.esruocretni eht retfa noitcere eht pu peek dluoc 23 ylno yllanif dna noitcere retfa esruocretni na evah dluoc 04 .ecnanetniam elitcere fo diarfa erew yeht esuaceb noitcere na evah yldrah dluoc 21 .noitcere na dah 44 ,ecnamrofrep elitcere gniredisnoC .ecneirepxe erised lauxes a dah netfo erom elpoep dlo eht fo 67 ,erised lauxes gnidrager ,taht dewohs sgnidnif hcraeser ehT:stluseR.dezylana yllaunam erew atad eht yllanif dna deticile erew noitamrofni cihpargomed
hezizA.kijnarahG
- Senior Wisdom and Experience Keyword: oldب‍yraropmetnoc ot yrutnec hT morf( erutaretil naisreP fo tnetnoc niam eht ni gniga fo noitisop ehT s'yduts eht fo mia ehT :miA ezylana neeb ton evah ew erutaretil wen dna dlo ,eht ni denoitnem ton si secneics laicos dna namuh ot tcejbus sseL dna erutluc fo trap largetni na osla erutaretiL dna elbarised erofereht si erutluc fo sseldrager ,gnimmargorp orcaM .yrassecen yletulosba smees noitca ;noitautis lacitirc a etaerc nac ti erofeb gniga fo nonemonehp eht rof gninnalp ,noitalupop ylredle gniworg eht neviG :noitcudortnI
 
پدیدآور:
اش‍رف‍ی‌، ک‍اظم‌
ش‍ی‍رازی‌ خ‍واه‌، م‍رض‍ی‍ه‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا
ح‍اج‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی‌، زه‍را
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
س‍راج‌ ، رض‍ا
ص‍ادق‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا
اب‍ن‌ س‍ع‍ی‍دی‌، س‍ع‍ی‍د
وج‍دان‍ی‌ روش‍ن‌ ، اف‍ش‍ی‍ن‌
ق‍رن‍ج‍ی‍ک‌، ع‍زی‍زه‌
ق‍دی‍رزاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ن‍وک‍ه‍ن‌ اه‍وازی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
ن‍ح‍وی‌ ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌
روش‍ن‍ی‌، زه‍را
ف‍رزان‍گ‍ان‌، ش‍راره‌
م‍دی‍ری‍ان‌، اح‍س‍ان‌
ص‍ب‍ور، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
ش‍ج‍اع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ی‍اوری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
م‍ی‍ن‍وی‍ی‌ف‍ر، ج‍واد
 
ناشر:
university of social welfare and rehabilitation
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژی ریسک فاکتورهای دلیریوم در سالمندان بستری در بیمارستان نفت اهواز
ابن سعیدی ، سعید ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت و قوانیت موجود مربوط به سالمندی در ایران
شیرازی خواه ، مرضیه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان ترکمن سال ۱۳۸۹
قرنجیک ، عزیزه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تبین تجربه سالمندان و مراقبین عضو خانواده آنان از دوستدار سالمند بودن شهر تبریز
صادقی ، فریبا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت مشکلات جنسی در سالمندان مرد مراجعه کننده به مرکز درمانی خیریه محمدشهر کرج
وجدانی روشن ، افشین ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع افسردگی در سالمندان ترک آذری مقیم منزل در شهرستان سلماس در سال ۱۳۸۹
اشرفی ، کاظم ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط بین سالمندی و هزینه های بیمارستانی مطالعه موردی در بیمارستان میلاد در سال ۱۳۸۷
سلطانی ، محمدحسین ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوی تجویز داروهای سرپایی در سالمندان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۲
نوکهن اهوازی ، خلیل ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در سالمندان ایرانی طی سال های ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۷
قدیرزاده ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی هزینه های درمان سالمندان تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی - استان تهران - ۱۳۸۹
شجاعی ، علی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی با بیماری های شایع در کارکنان سالمند صداوسیمای مرکز تهران در سال ۱۳۸۹
روشنی ، زهرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
جایگاه سالمندی در ادبیات فارسی ( از ابتدای قرن سوم تا انتهای قرن هفتم )
سراج ، رضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
جایگاه سالمندی در ادبیات متون فارسی ( از ابتدای قرن هشتم تا معاصر ، قبل از انقلاب اسلامی )
فرزانگان ، شراره ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوی تجویز دارو برای سالمندان مقیم آسایشگاه های شهر تهران در سال ۱۳۹۰
صبور، ملیحه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی سالمندان شهری و روستایی مراجعه کننده سرپایی به درمانگاه داخلی بیمارستان امام سجاد( ع )شهرستان شهریار تهران از تیرماه ۸۹ تا تیر ماه ۹۰
حاجی هاشمی ، زهرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کیفیت زندگی و فعالیت روزمره جانبازان از یک چشم نابینای میانسال و سالمند در سال ۱۳۹۰
مینویی فر، جواد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پلی فارماسی و عوامل مرتبط در سالمندان ساکن آسایشگاه خیریه کهریزک در سال ۱۳۸۹
یاوری ، حمیدرضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای سلامت عمومی سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی و گیرندگان مراقبت در منزل بهزیستی شهر تهران در سال ۱۳۸۹
نحوی نژاد، حسین ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی جانبازان نابینای میانسال و سالمند
امینی ، رضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
مرور سیسماتیک و متاآنالیز ارتباط بین مصرف کافئین و ریسک شکستگی ناشی از پوکی استخوان
مدیریان ، احسان ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5