پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ : کودکان استثنایی
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
fo taht naht ssel saw spuorg latnemirepxe ni I mrof fo snoitseuq eht ot srewsna gnorw fo naem ,tset-teop ni .e.i ,noitnevni retfa tuB .)600.0 = p( spuorg lortnoc fo taht naht retaerg saw tset-erp ni spuorg latnemirepxe ni I mrof fo snoitseuq eht ot srewsna gnorw fo naem taht dewohs osla stluser eht ,spuorg 'slrig nI .)100.0 = p( spuorg lortnoc fo taht naht ssel denrut tset-tsop ni spuorg latnemirepxe ni II mrof fo snoitseuq eht ot srewsna gnorw fo naem ,noitnevretni retfa tuB .oot ,)100.0 = p( spuorg lortnoc fo taht naht retaerg saw tset-erp ni spuorg latnemirepxe ni II mrof fo snoitseuq eht ot srewsna gnorw fo naeM .)100.0
Educable Mentally retarded students
.sraey erutuf ni slliks laicos ni stneduts delbasid lautcelletni fo sseccus eht esaercni lliw gniniart dnim fo yroeht taht dedulcnoc eb nac ti ,mus nI .noitressa sesaercni ton ti tub ,ytilibasid lautcelletni htiw stneduts elam ni lortnoc-fles dna noitarepooc ,slliks laicos evorpmi nac gniniart dnim fo yroeht :noisulcnoC
yob eht dna elbairav ecnamrofrep lanoitacov ni cisum lacissalc dna evitades neewteb ecnereffid tnacifingis si erehT-6.ytilibasid lautcelletni htiw ecnamrofrep lanoitacoV syob esaercni nac cisum lacissalc evitalumis dna evitades dnuorgkcab gniraeH-5.cisum evitalumis draeh ohw syob eht naht erom desaerced evah cisum evitades draeh ohw yteixna syob eht dna elbairav yteixna ni cisum lacissalc dna evitades neewteb ecnereffid tnacifingis si erehT -4.ytilibasid lautcelletni htiw yteixna syob esaerced nac cisum lacissalc evitalumis dna evitades dnuorgkcab gniraeH -3.elbairav noitartnecnoc ni cisum lacissalc evitalumis
 
پدیدآور:
پ‍ی‍رن‍ظر، طی‍ب‍ه‌
س‍پ‍ه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، زه‍را
م‍ه‍وش‌ ورن‍وس‍ف‍ادران‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ی‍وس‍ف‌ ن‍ظری‌ ، ف‍ری‍ب‍ا
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
ک‍وه‍س‍ال‍ی‌ ب‍رزک‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
اک‍رم‍ی‌، ل‍ی‍لا
م‍رس‍ل‍ی‌، ن‍ی‍ره‌
م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ع‍زی‍زی‌ ، ج‍واد
ف‍رام‍رزی‌، ع‍ذرا
زن‍دی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زاده‌، م‍ن‍ص‍ور
ی‍ع‍ق‍وب‌ ش‍ن‍دی‌، اک‍رم‌
گ‍ی‍لاس‍ی‍ان‌، م‍ری‍م‌
ان‍ص‍اری‌ ن‍ژاد، س‍م‍ی‍ه‌
رزاق‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
ب‍ی‍ات‍ی‌، ح‍م‍ی‍ده‌
ج‍ل‍ی‍ل‌ آب‍ک‍ن‍ار، س‍م‍ی‍ه‌
م‍ح‍ب‍وب‌ ،ب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍ارزی‍ل‍ی‌
 
ناشر:
university of social welfare and rehabilitation
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر عروسکی ( با نور ماوراء بنفش ) بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر شهر تهران
هاشمی ، محبوبه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه توان ذهنی کودکان معلول ( جسمی ، حرکتی ) با کودکان عادی در دو گروه سنی ۸ تا ۹ و ۱۲ تا ۱۳ ساله
سپهری ، عبدالرحمان ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده علوم تربیتی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین بازی رمزی و تحول شناختی درکودکان ۴-۷ ساله پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی
یوسف نظری ، فریبا ؛  دانشگاه تهران ۱۳۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش جداگانه کلمات دارای حروف هم آوا بر مهارت املاء نویسی دانش آموزان سوم ابتدایی
مرسلی ، نیره ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر سلامت روان ( مشکلات درون نمود)
فرامرزی ، عذرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه رابطه شیوه فرزندپروری با نظریه ذهن در دانش آموزان کم توان ذهنی و عادی مدارس ابتدایی شهرستان بابل
میرحسینی عزیزی ، جواد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری مادران و اختلال رفتاری فرزندان دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی مدارس استثنایی شهر تهران در سال ۸۶-۸۷
جعفری ، زهرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی بازی درمانی بر فراخنای توجه دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدایی
پیرنظر، طیبه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و شناختی - فراشناختی بر مهارت های حل مساله ریاضی در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پایه سوم راهنمایی
جلیل آبکنار، سمیه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین و مقایسه ی تاثیر شنیدن موسیقی کلاسیک ملایم و محرک بر میزان توجه اضطراب و بهبود عملکرد حرفه ای پسران کم توان ذهنی
گیلاسیان ، مریم ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر
انصاری نژاد، سمیه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی نمایش درمانی بر فراخنای توجه پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی
بیاتی ، حمیده ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین تاثیر تحریکات حسی بر مهارت های حرکتی ظریف دانش آموزان پسر نارسا نویس مقطع ابتدایی
رزاقی ، مرضیه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر آموزش نظریه ذهن بر بهبود مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان پسر کم توان ذهنی ۸ تا ۱۲ ساله مشکین شهر
محبوب ،بخشی بارزیلی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر کم شنوای ۱۲ تا ۱۶ سالیه فراگیر شهر اراک
مهوش ورنوسفادرانی ، عباس ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ادراک بینایی وادراک بینایی - حرکتی دربین دانش آموزان عادی و نارسانویس ۱۲ - ۸ ساله شهر تهران درسال تحصیلی ۸۶-۸۷
یعقوب شندی ، اکرم ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه باورهای غیرمنطقی پدران دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیروعادی ۷-۱۵ ساله شهرتهران
اسماعیل زاده ، منصور ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه راهبردهای مقابله ای باسلامت روان دروالدین کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیرووالدین کودکان عادی شهرسنندج
زندی ، هوشنگ ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی ومقایسه آن با مادران کودکان عادی شهرکاشان
کوهسالی برزکی ، معصومه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه مشکلات دوره بلوغ دختران نوجوان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با دختران نوجوان عادی از دیدگاه مادران در شهرتهران
اکرمی ، لیلا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5