پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ : پرستاری
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Knowledge managment
family-centered rehabilitioan
Disaster
ethics principles
 
پدیدآور:
م‍ح‍ت‍ش‍م‍ی‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌
پ‍ارس‍ی‍ان‌، ن‍س‍ری‍ن‌
خ‍ل‍ج‌، پ‍روی‍ن‌
ش‍ی‍خ‍ی‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا
ال‍ون‍دی‌ ج‍م‌ ، ع‍ل‍ی‌
ح‍س‍ن‌ پ‍ور، م‍ج‍ی‍د
خ‍ل‍ی‍ل‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍ده‌
ب‍ی‍ات‍ی‌، اک‍رم‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، پ‍روی‍ن‌
خ‍داب‍ن‍ده‌ ش‍ه‍رک‍ی‌ ، ص‍دی‍ق‍ه‌
ب‍ره‍ان‌ ن‍ژاد، زه‍را
ب‍ه‍س‍رش‍ت‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ج‍وام‌، ف‍اطم‍ه‌
رادف‍ر، م‍ول‍ود
س‍ل‍طان‍ی‍ان‌ خ‍ان‍ه‌زن‍ی‍ان‍ی‌ ، ف‍ران‍ک‌
ش‍ف‍ی‍ق‍ی‌، س‍وس‍ن‌
ن‍وغ‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ک‍لای‍ی‌، ف‍رح‍ن‍از
س‍ل‍ج‌ م‍ح‍م‍ودی‌ ، ش‍راره‌
ب‍ح‍ری‍ن‍ی‌ ، م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
university of social welfare and rehabilitation
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش اصول اخلاق پرستاری بر حساسیت اخلاقی در تصمیم گیریهای پرستاران تامین اجتماعی استان کرمان
حسن پور، مجید ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation)( ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر برنامه توانبخشی خانواده محور بر آپگار و عملکرد خانواده های دارای کودک کم توان ذهنی آموزش پذیر در دبستان استثنایی شهرری
جوام ، فاطمه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت مدیریت دانش و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء آن در سیستم پرستاری بیمارستانهای شهر بوشهر۱۳۸۹
بهسرشت ، معصومه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر توانبخشی جنسی بر کیفیت زندگی ( جنسی ) بیماران تحت درمان همودیالیز مراجعه کننده به مرکز به مرکز دیالیز بیمارستان لبافی نژاد در سال ۱۳۸۹
الوندی جم ، علی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر آموزش سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی بر آمادگی مقابله با بلایای کمیته حوادث و پرسنل امام علی زرند در سال ۱۳۸۹
برهان نژاد، زهرا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای خصوصیات فردی خانوادگی واجتماعی قبل از اعتیاد معتادین به مواد مخدردرمجتمع بازپروری استان اصفهان با گروه شاهد در سال ۱۳۷۲
خدابنده شهرکی ، صدیقه ؛  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط عوامل تنیدگی آور روانی اجتماعی با شدت کمردرد پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهرتهران سال ۱۳۷۵
شفیقی ، سوسن ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان تنیدگی و شیوه های مقابله مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی مراجعه کننده به مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی در شهر کرمانشاه درسال ۷۴-۷۵
عباسی ، پروین ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل مساعد کننده اختلال کمبود توجه توام با بیش فعالی در کودکان دبستانی مدارس دولتی شهر اراک در سال ۷۴-۷۵
بیاتی ، اکرم ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی ( (university of social welfare and rehabilitation ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کیفیت زندگی نوجوانان تحت درمان با همودیالیز در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت - درمان وآموزش پزشکی شهر تهران سال ۷۴-۷۵
پارسیان ، نسرین ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیرآموزش برعملکرد مراقبت ازخود در کودکان ۶-۱۲ ساله پسر مبتلابه فلج مغزی مراجعه کننده به مرکز کودکان و نوجوانان بهزیستی استان تهران سال ۱۳۷۵
خلج ، پروین ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه عقاید مادری وعادات غذایی کودکان ۱-۳ سال مراجعه کننده به مرکز بهداشت مادرو کودک بیمارستانهای تخصصی کودکان دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران ۱۳۷۵
محتشمی ، جمیله ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین تاثیر آموزش فرهنگ عرفانی بر میزان افسردگی دو گروه از معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران سال ۱۳۷۵
نوغانی ، فاطمه ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر کاربرد الگوی باور بهداشتی برعملکرد مبتلایان به پرفشاری خون در ارتباط با رژیم غذایی و ورزش در مراجعه کنندگان به بیمارستان قلب شهید رجایی شهر تهران
سلطانیان خانه زنیانی ، فرانک ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر حرکت درمانی برمیزان افسردگی بیماران افسرده بستری در مرکز روانپزشکی رازی سال ۱۳۷۵
شیخی ، محمدرضا ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای رفتارهای بهداشتی دانش آموزان دخترو پسر سال چهارم وپنجم مدارس ابتدایی در خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر ارومیه در سال ۷۴-۷۵
خلیل زاده ، حمیده ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation)
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر تشویق بر بهبودی اختلال کنترل ادرارکودکان ۱۲ - ۵ ساله مقیم مراکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست شهر شیراز در سال ۱۳۷۵
کلایی ، فرحناز ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای رفتارهای بهداشتی دوران عادت ماهیانه دختران نوجوان ( ۱۱-۱۸ )ساله تحت سرپرستی مراکز شبانه روزی بهزیستی با دختران تحت سرپرستی خانواده درشهر تهران سال ۱۳۷۵
رادفر، مولود ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر تحریکات لمسی بر میزان افزایش وزن شیرخواران شیرخوارگاه سازمان بهزیستی استان فارس
سلج محمودی ، شراره ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر میزان اعتماد بنفس و قاطعیت دانشجویان دختر پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر۱۳۷۵-
بحرینی ، مسعود ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9