پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر و اج‍ت‍م‍اع‌
ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ دی‍ن‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
زب‍ان‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ان‍گ‍ی‍زش‌
اس‍لام‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ن‍ق‍طه‌گ‍ذاری‌
ک‍رولال‍ه‍ا
ق‍رآن‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ژی‍س‍ک‍اردی‍س‍ت‍ن‌، وال‍ری‌،۱۹۲۶ - - خ‍اطرات‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ک‍ودک‍ان‌ - زب‍ان‌
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ - رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌
ق‍ت‍ل‌- ای‍ران‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍ا ش‍ی‍ر م‍ادر
ف‍ض‍اه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌
ای‍ران‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ا -ت‍اری‍خ‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌، م‍ه‍دی‌،۱۲۸۴-
م‍زل‍و، آب‍راه‍ام‌ه‍ارول‍د
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ران‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌اس‍لام‍ی‌ای‍ران‌،۱۲۸۰- ۱۳۶۸
ع‍ب‍دی‌، ع‍ب‍اس‌
گ‍ن‍ج‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌،۱۲۹۱-
ب‍اطن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ص‍ب‍اح‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ی‍اح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۲۶-
ژی‍س‍ک‍اردی‍س‍ت‍ن‌، وال‍ری‌،۱۹۲۶-
ول‍ف‌، ج‍ان‍ت‌
وی‍گ‍وت‍س‍ک‍ی‌، ل‍وس‍م‍ن‍ووی‍چ‌،۱۸۹۶- ۱۹۳۴
م‍ول‍ر، ف‍رن‍ان‌ -ل‍وس‍ی‍ن‌
ف‍ری‍م‍ن‌، راج‍رد.
ق‍ائ‍م‌، گ‍ی‍س‍و
ن‍ج‍ات‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ث‍م‍ان‌،۱۹۱۴-
ب‍ه‍اری‌، ش‍ه‍ری‍ار
ع‍ل‍وی‌، ع‍لاال‍دی‍ن‌
پ‍ورم‍ق‍دس‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۹-
 
ناشر:
آگ‍اه‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ال‍م‍پ‍ی‍ک‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ی‍م‍ا
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ج‍ان‍زاده‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍ی‍ک‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر
دارال‍ع‍ل‍م‌
م‍ش‍ع‍ل‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌
وی‍س‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه با شیر مادر
علوی ، علاالدین ؛  [تهران ] جانزاده   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۲۵‬,‭‌ع۸۲۶‌ت‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش فلسفه
مصباح ، محمدتقی ؛  [تهران ] سازمان تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭B‬,‭۹۹‬,‭‌ف۲‌م۶‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ روان شناسی
مولر، فرنان -لوسین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۸۸‬,‭‌م۸‌ت۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راز دیر زیستن
بهاری ، شهریار ؛  تهران ویس   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۴۵‬,‭‌ب۹ر۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
انگیزش و شخصیت
مزلو، آبراهام هارولد ؛  مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۸۳‬,‭‌م۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قرآن و روانشناسی
نجاتی ، محمدعثمان ،۱۹۱۴- ؛  مشهد: آستان قدس رضوی بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۳/۲۵‬,‭‌ن۳‌ق۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه تحریرالوسیله
خمینی ، روح الله ، رهبرانقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،۱۲۸۰- ۱۳۶۸ ؛  قم دارالعلم   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹۰۴۱‬,‭‌خ۸‌ت۳‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سرچشمه های اسلامی آموزش و پرورش غرب
نخستین ، مهدی ،۱۲۸۴- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۸‬,‭‌ن۳‌ت۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقلاب
گنجی ، محمدحسن ،۱۲۹۱- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۳‬,‭‌گ۹‌ج۷‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برنامه آمادگی جسمانی
[تهران ] کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۸۱‬,‭‌ب۴۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی
پورمقدس ، علی ،۱۳۱۹- ؛  اصفهان مشعل   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌پ۹۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آیا کودک شما نمیتواند بشنود؟
فریمن ، راجرد. ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، دفتر آموزش و پژوهش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۲۳۸۰‬,‭‌ف۴آ۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مسائل اجتماعی قتل در ایران
عبدی ، عباس ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۳۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ع۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قدرت و زندگی :خاطرات یک رئیس جمهور
ژیسکاردیستن ، والری ،۱۹۲۶- ؛  [تهران ] پیک ترجمه و نشر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭DC‬,‭۴۲۲‬,‭ژ۹‌ق۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
معارف اسلامی ۱-۲
[تهران ] سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷‬,‭‌م۶‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تفکر و زبان
ویگوتسکی ، لوسمنوویچ ،۱۸۹۶- ۱۹۳۴ ؛  تبریز نیما   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۱۳۹‬,‭ز۲و۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تولید اجتماعی هنر
ولف ، جانت ؛  [تهران ] نشر مرکز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ف‍لا۳و۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فضای شهری و معلولین
قائم ، گیسو ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۴۵‬,‭‌ق۲‌ف۶‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درباره زبان مجموعه مقالات
باطنی ، محمدرضا ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭P‬,‭۴۹‬,‭‌ب۲د۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش و ویرایش
یاحقی ، محمدجعفر، ۱۳۲۶- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۷۱‬,‭‌ی۲ر۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3