پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ن‍درم‌ داون‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ارورس‍ازی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ وت‍ف‍ک‍ر
زی‍س‍ت‌ش‍ی‍م‍ی‌
س‍ر -ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ درم‍ان‍ی‌
داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌
ف‍ل‍ج‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍رش‍ح‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
ق‍اطع‍ی‍ت‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
گ‍وش‌
اراده‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ج‍دی‍د
 
پدیدآور:
ک‍اظم‌م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ک‍ری‍م‌زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ران‍دول‍ف‌،۱۹۰۰-
اس‍ت‍ات‍ی‍س‌، دان‍ی‍ل‌
ای‍وب‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
ه‍ی‌ل‍ی‌، ج‍ی‌
راج‍ر، ج‍ان‌
ت‍ان‌م‍ب‍س‌، س‌ .ک‌
اس‍م‍ی‍ت‌، م‍ان‍وئ‍ل‌ج‍ی‌
روی‍ت‌، ای‍وان‌
ق‍وج‍ق‍ی‌، ام‍ان‌ال‍ل‍ه‌
ک‍ل‍م‍ان‌ژاگ‍و، پ‍ل‌
راس‍ل‌، ب‍رت‍ران‍دراس‍ل‌،۱۹۷۰-۱۸۷۲
اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
ل‍طف‍ی‌، ص‍ف‍ی‍ه‌
ب‍ن‍ی‍ام‍ی‍ن‍ی‌، ال‍ی‌
روم‍ی‍ن‍ز
پ‍ات‍رس‍ون‌، س‍ی‌ .آر
ژوزف‌، ج‍ی‌
 
ناشر:
ج‍م‍ال‌ال‍ح‍ق‌
م‍ع‍رف‍ت‌، م‍ژده‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌)
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ع‍م‍ی‍دی‌ س‍پ‍ه‍ر
ج‍ع‍ف‍ری‌
ک‍ل‍م‍ه‌ م‍ی‍ب‍د: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
ن‍دا
دان‍ش‌پ‍ژوه‌
ح‍ک‍ی‍م‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍زد
ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ه‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ی‍زد دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌)
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی سر و گردن
ژوزف ، جی ؛  تهران کلمه میبد: دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۰۵‬,‭ژ۶۴آ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی کانینگهام
رومینز ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه علوم پزشکی تهران )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭ر۸۵۵آ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
از گوش خود چه می دانید؟
قوجقی ، امان الله ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۲۰۰‬,‭‌ق۸۷۶ ‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصو ل باروری آزمایشگاهی
کریم زاده ، محمدعلی ؛  یزد سازمان چاپ و نشر یزد دانشگاه شهید صدوقی ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۷۰۵‬,‭‌ک۴۹۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی ( چکیده )
بنیامینی ، الی ؛  تهران نشر دانش امروز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ب۷۳۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی رویت ۱۹۹۱
رویت ، ایوان ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه علوم پزشکی تهران )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵‬,‭ر۸۹۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دارو -درمان -عوارض :شامل کلیه داروهای ژنریک
کاظم موسوی ، محمدرضا ؛  تهران عمیدی سپهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۵۵‬,‭‌ک۲۲۷د‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی خانواده ( متن کامل )
هی لی ، جی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۴۳۰/۵‬,‭‌خ۲۷۶،/‍ه۹۷۱ر‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عفونتهای انگلی و قارچی
هاریسون ، تنسلی راندولف ،۱۹۰۰- ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۶۹۵‬,‭‍ه۲۲۸‌ع‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فلج :مراقبت های ضروری از یک شخص فلج در بیمارستان و خانه
لطفی ، صفیه ؛  تهران ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۶‬,‭‌ل۴۸۳‌ف‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ایمونولوژی =ygolonummi lacinilC dna cisaB
استاتیس ، دانیل ؛  [تهران ] عبدالحسین کیهانی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۴۷۸‌م‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی بیوشیمی انسانی
پاترسون ، سی .آر ؛  یزد انتشارات یزد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌پ۱۲۴‌م‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روانشناسی و توانبخشی کودکان مبتلا به سندرم داون ( منگولیسم )
افروز، غلامعلی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۷/۵‬,‭ر۷۵۸،/‌ف‍لا۶۳۷‍م‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی
تان مبس ، س .ک ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ت۲۷۲‌ن‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نورو آناتومی :کالبد شناسی دستگاه عصبی مرکزی
ایوبیان ، محمود ؛  تهران حکیم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۹۸‌ن‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نوردایموند آندوکرینولوژی
تهران ندا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۲‬,‭‌ن۷۴۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده افکار راسل
راسل ، برتراندراسل ،۱۹۷۰-۱۸۷۲ ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۶۴۹‬,‭ر۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تفکر منفی
راجر، جان ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۶۳‬,‭ر۲‌ت۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اعتراض :وقتی نه می گویم احساس گناه می کنم
اسمیت ، مانوئل جی ؛  تهران جمال الحق   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ق۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قدرت اراده و روش عملی پرورش آن
کلمان ژاگو، پل ؛  تهران معرفت ، مژده   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۲‬,‭‌ک۸‌ق۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7