پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌
رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌
رژی‍م‌ غ‍ذائ‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ش‍ی‍م‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ زب‍ان‍ی‌
ن‍گ‍ه‍داری‌ م‍واد غ‍ذائ‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ف‍ی‍زی‍وت‍راپ‍ی‌
آرت‍ی‍م‍ی‌
گ‍ردن‌- آث‍ار ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌
ی‍ب‍وس‍ت‌ - درم‍ان‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌
ل‍ک‍ن‍ت‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ن‍وروزی‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌،۱۳۲۳-
اس‍ت‍رای‍ر، ل‍وب‍رت‌
پ‍ورن‍گ‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ف‍رج‍ی‌، رس‍ت‍م‌
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود
ف‍وروب‍ر، ل‍وئ‍ی‌
ع‍ظی‍م‍ی‌راد، ن‍اه‍ی‍د
ک‍ام‍رون‌، م‍ارگ‍ری‍ت‌
دلاک‍ات‍و، ک‍ارل‌
م‍ک‍ن‍زی‌، راب‍ی‍ن‌
آدام‍ز، ج‍ان‌ک‍روف‍ورد
ش‍اه‍ی‍ن‌، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌
گ‍ل‍دف‍ری‍د، م‍اروی‍ن‌آر
م‍ازن‍ر، ج‍ودی‍ت‌ س‌.
وی‍ل‍ی‌، ل‍وس‍ی‍ل‌اس‌
اس‍پ‍ی‍ش‍ر، ک‍ارل‌
داری‍گ‍ل‌، ژان‌ل‍وک‌، ۱۹۴۴-
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
ص‍درع‍ام‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ه‍وش‍ی‍ار رزم‌آزم‍ا س‍پ‍ن‍ج‌
اطلاع‍ات‌
س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ن‍ش‍ری‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
دان‍ش‌پ‍ژوه‌
س‍روش‌
ن‍ش‍ر خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍دا ن‍ش‍ر دان‍ش‌ام‍روز
ق‍ق‍ن‍وس‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
اح‍رار
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ص‍ف‍ی‌ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
رس‍ت‍م‌ ف‍رج‍ی‌
ن‍ش‍رک‍ل‍م‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با فیزیوتراپی
شاهین ، ماشاالله ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۶۰‬,‭‌ش۳۲۱آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
احساس کهتری به ضمیمه :بررسی های بالینی آدلر :نظرهای بنیادی ، تک بررسی های بالینی
منصور، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۹۰‬,‭‌م۷۹۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول اپیدمیولوژی
مازنر، جودیت س . ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌م۱۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول الکتروفیزولوژی آرتیمی های قلبی
صدرعاملی ، محمدعلی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۳۳۰‬,‭‌ص۴۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکستگی ها
آدامز، جان کروفورد ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۸۰‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول نگهداری مواد غذائی
فرجی ، رستم ؛  [شیراز] رستم فرجی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف۳۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
انواژیناسیون روده در کودکان ایرانی
پورنگ ، هوشنگ ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۱۰‬,‭‌پ۷۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
باکتریولوژی پزشکی
نوروزی ، جمیله ،۱۳۲۳- ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ن۷۵۲‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی
استرایر، لوبرت ؛  تبریز احرار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۴۷۸‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بیماریهای چشم و گوش
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر خاورمیانه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۸‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بیماری های قلب و عروق کودکان
ویلی ، لوسیل اس ؛  تهران ندا نشر دانش امروز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۹‬,‭و۹۵۱‌پ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری اجتماعی و مبارزه با بیماریهای قلبی -عروقی
تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌پ۹۵۱‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و درمان لکنت زبان
عظیمی راد، ناهید ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۴۷۵‬,‭‌ع۷۲۲‍پ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و درمان مشکلات خواندن شیوه عصبی ، روانی
دلاکاتو، کارل ؛  تهران سلسله نشریات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۰‬,‭د۶۲۳‌پ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر نتایج تستهای آزمایشگاهی بر روی داروها و بیماریها
اسپیشر، کارل ؛  تهران نشرکلمه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌ف‍لا۴۷۴‌ت‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خود درمانی گردن در دو نحوه پیشگیری برای همه طبقات سنی
مکنزی ، رابین ؛  [تهران ] صفی علیشاه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۰۸‬,‭‌م۷۴۲‌خ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
درمان طبیعی یبوست
داریگل ، ژان لوک ، ۱۹۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۴۰۹‬,‭د۱۸۹د‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دل جوان و سرزنده
فوروبر، لوئی ؛  [تهران ] هوشیار رزم آزما سپنج   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۲۳۵‬,‭‌ف۸۸۳د‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تغذیه شیرخواران و خردسالان
کامرون ، مارگریت ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۳۰‬,‭‌ک۲۸۱ر‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
رفتاردرمانی بالینی
گلدفرید، ماروین آر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۴۲۵‬,‭‌گ۵۵۱ر‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9