پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
دارو، ث‍ب‍ات‌
زی‍س‍ت‌ش‍ی‍م‍ی‌
روان‌س‍ن‍ج‍ی‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌
آن‍ات‍وم‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ وای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
وی‍روس‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
ت‍الاس‍م‍ی‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
ف‍ش‍ارروان‍ی‌
پ‍دی‍ده‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ال‍ک‌ن‍ژاد، پ‍روی‍ز
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز دب‍ل‍ی‍و
ه‍ارپ‍ر، ه‍رول‍د آن‍ت‍ون‍ی‌،۱۹۱۱-
اس‍ن‍ل‌، ری‍چ‍ارد
ک‍ل‍م‍ن‌، ورن‍ون‌
ح‍ی‍دری‌، م‍ه‍ری‌
وال‍و
ف‍رخ‌س‍ی‍ر، م‍رت‍ض‍ی‌
ج‍اوی‍دان‌ن‍ژاد، ص‍ادق‌
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌
م‍ه‍ری‍ار، ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌
دارت‍ی‍گ‌، آن‍دره‌
وی‍ک‍س‌، ک‍ل‍ر
ورال‍س‌، س‍ی‍ل‍وی‍ا
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌( اول‍ی‍ن‌:۱۳۷۲ : ت‍ه‍ران‌)
ج‍وادزاده‌، ع‍ل‍ی‌
دی‍ن‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍ا
 
ناشر:
دون‍ور
چ‍ه‍ر
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
اش‍ارت‌
راد
آزاده‌
پ‍ارس‍ا
ش‍ه‍رآب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
رش‍د
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ن‍ش‍رم‍رک‍ز
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
ش‍ه‍رآش‍وب‌
م‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آلرژیها
فرخ سیر، مرتضی ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف۴۴۱آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فیزیولوژی ( کاربردی :)برای دانشجویان پرستاری و مامائی
ورالس ، سیلویا ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭و۴۹۴آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فیزیولوژی پایه برای پیراپزشکان :رادیولوژی ، علوم آزمایشگاهی ، پرستاری
دین ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭د۹۶۶آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی
مهریار، امیرهوشنگ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۱‬,‭‌م۸۶ ‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی ، ژنتیک و بیماری های متابولیک ارثی
جوادزاده ، علی ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ج۷۳۴‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی هارپر
هارپر، هرولد آنتونی ،۱۹۱۱- ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تالاسمی
والو ؛  [تهران ] دونور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۷۰‬,‭و۲۷۸‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیک
کالات ، جیمز دبلیو ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۳‬,‭‌ک۲۵۳ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خود درمانی بیماریهای عصبی
ویکس ، کلر ؛  تهران نشرمرکز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭و۹۱۷‌خ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درباره فشارهای روانی چه می دانیم ؟
[تهران ] سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۲‬,‭د۴۲۳‬,‭۱۳۷۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پیشگیری از حاملگی :تنظیم خانواده و کنترل جمعیت
تهران شهرآشوب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭ر۸۲۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
عمر مفید داروها
جاویدان نژاد، صادق ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۵۴‬,‭‌ج۲۴۲‌ع‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فشار روانی زهرآگین و اندوه قرن بیستم
کلمن ، ورنون ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۵‬,‭‌ک۶۵۱‌ف‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اخلاق پزشکی :مشروح مقالات ارائه شده به اولین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی
کنفرانس بین المللی اخلاق پزشکی ( اولین :۱۳۷۲ : تهران ) ؛  تهران مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵۰‬,‭‌ک۷۵۱‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مراقبتهای ویژه در سی سی یو
حیدری ، مهری ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۷‬,‭‌ح۹۴۹‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی بالینی برای دانشجویان پزشکی
اسنل ، ریچارد ؛  اصفهان مانی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ف‍لا۵۳۸‍ن‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ویروس شناسی پزشکی
مالک نژاد، پرویز ؛  تهران راد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۶۰‬,‭‌م۱۶۵و‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پدیدار شناسی چیست ؟
دارتیگ ، آندره ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭B‬,‭۸۲۹/۵‬,‭د۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول روان سنجی و روان آزمایی
شریفی ، حسن پاشا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شناخت روش علمی در علوم رفتاری ( پایه های پژوهش )
هومن ، حیدرعلی ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9