پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍اش‍ن‍وای‍ان‌ - آم‍وزش‌
ورزش‌
ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ی‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌
م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌
آم‍وزش‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ - ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
س‍وان‍ح‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍راح‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
زن‍دان‌(ف‍ق‍ه‌)
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲ - ۱۳۵۶ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌م‍ان‍ده‌ - زب‍ان‌
آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴- ۶۱ ق‌ - .اص‍اب‌
ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ -آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰-
گ‍وردون‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ل‍وئ‍ی‍س‌
ش‍ری‍ع‍ت‌ رض‍وی‌، پ‍وران‌
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر
ف‍ری‍م‍ن‌ ک‍لارک‌ ، ج‍ول‍ی‍ا ب‍ی‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌، ۱۹۱۸-
ه‍رس‍ت‌، ج‍ی‌ .وی‍ل‍ی‍ز
م‍ح‍م‍دپ‍ور، طاه‍ره‌
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
آرن‍ه‍ای‍م‌ ، دان‍ی‍ل‌ دی‌
ی‍وش‍ی‍ک‍اوا ، ت‍وم‍اس‌ ت‌
گ‍ری‍س‍وگ‍ون‍و، وی‍وی‍ان‌
ق‍ن‍ادان‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۱۶-
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
 
ناشر:
گ‍ی‍ل‌
ن‍ش‍ر س‍ال‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ ، م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ار: ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
چ‍اپ‍خ‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‌ب‍خ‍ش‍ی‌
آوای‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
م‍ج‍ل‍ه‌ طب‌ و ت‍زک‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
رش‍د
اداره‌ ک‍ل‌ زن‍دان‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ن‍ش‍ر ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (روده‍ن‌) [ت‍ه‍ران‌] : ن‍ش‍ر دوران‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ن‍ش‍ر روی‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کمک به رشد گفتار و زبان کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر :کتاب راهنما برای اولیا، معلمان و افراد نیمه حرفه ای
گوردون ، مایکل لوئیس ؛  تهران نشر رویش   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ناشنوایان : آموزش و توانبخشی آنان
محمدپور، طاهره ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی   ، ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کودکان استثنایی :آموزش و پرورش ، روان شناسی ، توانبخشی و علوم وابسته ، به انضمام فهرست سازمانها و انجمنهای علمی ( به زبان انگلیسی ... )
ویلیامز، فیلیپ ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی بالینی پرستاری
فریمن کلارک ، جولیا بی ؛  تهران نشر سالم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ف۷۲۲‌ف‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی درسی برای دانش آموزان عقب مانده ذهنی شدید
ملایر نشر توانبخشی   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طرحی از یک زندگی
شریعت رضوی ، پوران ؛  [تهران ] چاپخش   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
یادنامه شهیدان حماسه عاشورا : ضمیمه مجله طب و تزکیه
[تهران ] مجله طب و تزکیه   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چگونگی توانبخشی به کودکان استثنایی
تهران گیل   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۵/،۱۰۷‬,‭‌ت۹‌چ۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حرکت درمانی : برنامه ریزی ترمیمی برای کودکان مبتلا به خام حرکتی
آرنهایم ، دانیل دی ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۰۳‬,‭آ۴۳۰‍ح‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پیامدهای روانی اجتماعی بلایای طبیعی : پیشگیری و درمان
[اصفهان ] دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۲۹۲‬,‭‌پ۸۶۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ورزش : پی آور سلامت جان و تن
اصفهانی ، محمدمهدی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ، معاونت دانشجویی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۲۶۰‬,‭‌ف‍لا۵۷۴و‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی سالمندان
یوشیکاوا ، توماس ت ؛  [تبریز] دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WT‬,‭۱۰۰‬,‭‌ی۸۹‌ب‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قلب و بیماریهای سایر ارگانها
هرست ، جی .ویلیز ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۰۰‬,‭‍ه۴۹۸‌ق‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از نابینایی در کودکان
تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۲۷۶‬,‭‌پ۹۵۱‬,‭۱۳۷۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در باره ء زندانبانی اسلامی
[خراسان ] اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری سوختگی
برونر، لیلیان شولتیس ، ۱۹۱۸- ؛  [تهران ] نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روش تهیه پژوهشنامه در روانشناسی و علوم تربیتی
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  رودهن دانشگاه آزاد اسلامی (رودهن ) [تهران ] : نشر دوران   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر :شناخت پویایی گروه
قنادان ، منصور، ۱۳۱۶- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آسیب دیدگاههای ورزشی
گریسوگونو، ویویان ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :خانواده
کاتوزیان ، ناصر ؛  تهران انتشار: بهمن برنا   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9