پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
وی‍ک‍ت‍وری‍ا، م‍ل‍ک‍ه‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، ۱۸۱۹- ۱۹۰۱niatirB taerC fo neeuQ ,airotciV.
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌-واژه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ۱۹۴۵-
آرش‍ی‍و
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
رن‍ج‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌-ای‍ران‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ث‍ری‍ا، م‍ه‍دی‌، ۱۳۰۷-
اوان‍ز، ج‍ی‌ .ادوارد
ح‍س‍ام‍ی‍ان‌، ف‍رخ‌
س‍ردادور، ح‍م‍زه‌، ۱۲۷۵- ۱۳۴۹
ک‍ازان‍ت‍زاک‍ی‍س‌، ن‍ی‍ک‍وس‌، ۱۸۸۳- ۱۹۵۷
ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۹۰-
خ‍ات‍ون‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
رض‍ائ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌
ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌، ۱۳۱۳- ۱۳۴۵
رازی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
لان‍گ‍ف‍ورد، ال‍ی‍زاب‍ت‌ ه‍ارم‍ن‌ پ‍ک‍ن‍ه‍ام‌، ۱۹۰۶-
ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
اس‍ت‍اف‍ورد، ل‍ورا
ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ ( خ‍ال‍ق‍ی‌)
ف‍اض‍ل‌ م‍وح‍دی‌ ل‍ن‍ک‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۱-
ع‍م‍ی‍د، ح‍س‍ن‌
گ‍ری‍و، ج‍ان‌
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌،- ۱۳۴۸
ت‍اف‍ل‍ر، آل‍وی‍ن‌، ۱۹۲۷-
ت‍ات‍ل‌ ب‍ام‌، ج‍ودی‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ن‍ش‍ر س‍ی‍م‍رغ‌
س‍م‍اط
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ش‍ی‍ری‍ن‌ ت‍ع‍اون‍ی‌
ن‍ش‍رچ‍ام‍ه‌
ف‍ردوس‌
ج‍ام‍ی‌
ن‍دای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
رش‍د
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
اق‍ب‍ال‌
م‍رواری‍د
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
زری‍ن‌
م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ام‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
شهرنشینی در ایران
حسامیان ، فرخ ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۴۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای وسایل و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
تعاونی ، شیرین ( خالقی ) ؛  تهران شیرین تعاونی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۴‬,‭‌ت۷‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی
فدایی عراقی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۶۵‬,‭‌ف۴‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ کامل ایران : از تاسیس سلسله ماد تا انقراض قاجاریه
رازی ، عبدالله ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر انگلیسی -فارسی یک جلدی :دارای مهمترین و متداول ترین لغات و عبارات انگلیسی و برابرهای فارسی آنها(در حدود
حییم ، سلیمان ،- ۱۳۴۸ ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ح۹۶۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ملکه ویکتوریا
لانگفورد، الیزابت هارمن پکنهام ، ۱۹۰۶- ؛  [تهران ] زرین   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فنون مدیریت برای کتابداران
اوانز، جی .ادوارد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
عصب - روان شناسی برای کار درمانگران ( ارزیابی ادراک و شناخت )
گریو، جان ؛  تهران نشرچامه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۳/۵‬,‭‌گ۴۳۱‌ع‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تعامل والدین وکودکان
استافورد، لورا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری ، بهداشت مادر و کودک :راهنمای شرکت در امتحانات فینال کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی
خاتونی ، علیرضا، گردآورنده و مترجم ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عمید:شامل واژه های فارسی و لغات عربی و اروپایی مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات علمی و ادبی
عمید، حسن ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چشمه آب حیات
سردادور، حمزه ، ۱۲۷۵- ۱۳۴۹ ؛  [تهران ] نشر علم   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ده هزار ساله ایران
رضائی ، عبدالعظیم ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات ایران
صفا، ذبیح الله ، ۱۲۹۰- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روش بحث و مذاکره :براساس مطالعه تاثیر و تاثر متقابل در گروه
ثریا، مهدی ، ۱۳۰۷- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی شادزیستن :راهنمای غلبه بر ناراحتیها و بحرانهای زندگی
تاتل بام ، جودی ؛  تهران ندای فرهنگ   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زوربای یونانی
کازانتزاکیس ، نیکوس ، ۱۸۸۳- ۱۹۵۷ ؛  تهران جامی   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دیوان اشعار فروغ فرخزاد
فرخزاد، فروغ ، ۱۳۱۳- ۱۳۴۵ ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رساله توضیح المسائل با تجدید نظر و اضافات
فاضل موحدی لنکرانی ، محمد، ۱۳۰۱- ؛  قم مطبوعاتی امیر   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جابجایی در قدرت :دانایی و ثروت و خشونت در آستانه قرن بیست و یکم
تافلر، آلوین ، ۱۹۲۷- ؛  تهران نشر سیمرغ   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9