پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌-واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۲۰- ۱۳۵۷
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌
م‍واد م‍خ‍در
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
س‍رطان‌ خ‍ون‌
م‍ع‍ل‍ولان‌ ج‍س‍م‍ی‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ج‍راح‍ی‌
ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ -- آم‍وزش‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ری‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ارث‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ -ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
دان‍ش‌، ت‍اج‌ زم‍ان‌، ۱۳۰۵-
ب‍ق‍ائ‍ی‌ لاک‍ه‌، م‍ژگ‍ان‌،۱۳۴۰-
ک‍رم‍ن‍ت‍ز، ج‍ی‍ل‌
ش‍ری‍ف‍ی‌ درآم‍دی‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۳۹-
ع‍م‍اد خ‍راس‍ان‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌دخ‍ت‌،۱۳۲۷-
س‍اع‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۱۷-
وای‍ن‍ر، م‍ای‍رون‌
آری‍ان‌پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر،۱۳۰۸-
زاه‍دی‌، ش‍م‍س‌ال‍س‍ادات‌
ک‍ی‍ن‍گ‍س‍ت‍ون‌، ه‍ل‍ن‌
ازغ‍ن‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۲۰-
ب‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱-
دراک‍ر، پ‍ی‍ت‍ر ف‍ردی‍ن‍ان‍د، ۱۹۰۹-
م‍ت‍ق‍ی‌پ‍ور، اح‍م‍د، ۱۳۲۶-
م‍ل‍وک‌زاده‌، س‍رور، ۱۳۴۱-
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۲۸-
ن‍ق‍ی‍ب‌زاده‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۲-
ج‍ف‍ری‍ز، دی‍ود
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ آون‍د دان‍ش‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر ت‍ن‍وی‍ر
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ خ‍لاق‌
س‍ال‍م‍ی‌
ک‍ت‍اب‌س‍را
م‍ژگ‍ان‌ ب‍ق‍ائ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ج‍ه‍ان‌رای‍ان‍ه‌
داری‍ن‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌: ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
چالش های مدیریت درسده بیست و یکم
دراکر، پیتر فردیناند، ۱۹۰۹- ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ انگلیسی به فارسی با نشانه های آوایی (فونتیک )آکسفورد ادوانسه لرنرز انگلیش دیکشنری
تهران دارینه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ف۳۷۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زندگی با معلولیت جسمی
کرمنتز، جیل ؛  تهران کتاب سرا   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درک توسعه سیاسی
واینر، مایرون ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رسم فنی و نقشه های صنعتی ۱[ یک ]
متقی پور، احمد، ۱۳۲۶- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دانستنیهای لوسمی و خانواده
ملوک زاده ، سرور، ۱۳۴۱- ؛  تهران سالمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۲۵۰‬,‭‌م۷۶۵د‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری سرطان :مفاهیم ، مراقبت ، درمان
بقائی لاکه ، مژگان ،۱۳۴۰- ؛  [رشت ] مژگان بقائی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۵۹۴‌پ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی کودکان - نلسون ۲۰۰۰
برمن ، ریچارد، ۱۹۳۱- ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده : نشر طبیب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۴۷۴‌ب‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مدیریت کیفیت جامع
جفریز، دیود ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
الفبای ژنتیک بالینی
کینگستون ، هلن ؛  تهران کتاب آوند دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ک۹۷۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان نابینا( :مفاهیم ، نظریه ها، کاربردها)
شریفی درآمدی ، پرویز، ۱۳۳۹- ؛  تهران گفتمان خلاق   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خدمات عمومی کتابخانه و شیوه های آن
عماد خراسانی ، نسرین دخت ،۱۳۲۷- ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱‬,‭‌ع۸‌خ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ زودآموز پیشرو آریان پور کاشانی :انگلیسی -فارسی
آریان پور کاشانی ، منوچهر،۱۳۰۸- ؛  تهران جهان رایانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲آ۴۳۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده انگلیسی -انگلیسی ، انگلیسی -فارسی
جعفری ، محمدرضا،۱۳۲۸- ؛  تهران نشر تنویر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ج۷۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
معتاد کیست :مواد مخدر چیست
دانش ، تاج زمان ، ۱۳۰۵- ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع مدیریت
زاهدی ، شمس السادات ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی
نقیب زاده ، احمد، ۱۳۳۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران
ازغندی ، علیرضا، ۱۳۲۰- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مسائل سیاسی - اقتصادی جهان سوم
ساعی ، احمد، ۱۳۱۷- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهبرد توسعه و مدیریت اقتصاد بازار
تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۷۹-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9