پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌( ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ت‍ری‍اک‌ -- اع‍ت‍ی‍اد
س‍م‍ع‍ک‍ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
دی‍ن‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍ی‍وم‌، دی‍وی‍د ۱۷۷۶-۱۷۱۱ divaD ,namuH- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
پ‍وش‍اک‌ -- ت‍اری‍خ‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍اری‍خ‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رزی‍ل‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ای‍ران‌ -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -ت‍ف‍س‍ی‍ر
ک‍م‍ردرد -درم‍ان‌
س‍ال‍م‍ن‍دی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ - ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ودک‍ان‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍وس‍ل‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۴-
پ‍رن‍ت‍ی‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ب‍وث‌، م‍ارت‍ی‍ن‌، ۱۹۴۴-
دس‍س‍پ‍دس‌، آل‍ب‍ا، ۱۹۱۱- ۱۹۹۷
رک‍وع‍ی‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۰-
ک‍وئ‍ی‍ل‍و، پ‍ائ‍ول‍و، ۱۹۴۷-
ت‍ان‍ر، ج‍ان‌، ۱۹۵۲-
اس‍پ‍ن‍س‌، ال‍گ‍زان‍در، ۱۹۲۹-
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۲۸-
ک‍وک‌، دی‍وی‍د
ف‍ص‍ی‍ح‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۱۳-
اس‍ت‍رات‍رن‌، پ‍ل‌،۱۹۴۰-
گ‍الاس‍ووا، ن‍ادژدا
اق‍ت‍داری‌، ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۰-
ص‍اف‍ی‌، ق‍اس‍م‌، ۱۳۲۷-
ج‍ع‍ف‍ری‌، زه‍را، ۱۳۵۲-
ک‍ام‍ی‍ن‌، روژه‌،۱۹۳۴-
پ‍رن‍ده‌ ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۹-
وی‍ل‌ ک‍اک‍س‌، روت‌ ت‍رن‍ر، ۱۸۸۸-
 
ناشر:
ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
ن‍ش‍ر ک‍اروان‌
ن‍ش‍ر ک‍ی‍وان‌
ف‍را
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍وردان‍ش‌
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
م‍ول‍وی‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ت‍وس‌
ن‍ش‍ر س‍رواد
اس‍رار دان‍ش‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
س‍خ‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد اینترنت در پژوهش
پرنده علی ،۱۳۴۹- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات روشهای مطالعه و پژوهش
صافی ، قاسم ، ۱۳۲۷- ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کودک سالم
تهران موسسه فرهنگی نوردانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ک۷۹۱‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای توانبخشی در طب ورزش
پرنتیس ، ویلیام ؛  تهران نشر سرواد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۲۶۱‬,‭‌پ۳۶۴‌ت‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی ، تجویز و فیتینگ وسائل کمک شنوایی
جعفری ، زهرا، ۱۳۵۲- ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۲۷۴‬,‭‌ج۴۶۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای دیدنیهای ایران
رکوعی ، عزت الله ، ۱۳۱۰- ؛  تهران نشر کیوان   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی دینی
توسلی ، غلامعباس ، ۱۳۱۴- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی خودیاری برای پیشگیری و درمان دردهای پشت و کمر
تانر، جان ، ۱۹۵۲- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۲۰‬,‭‌ت۲۶۷ر‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شیطان و دوشیزه پریم
کوئیلو، پائولو، ۱۹۴۷- ؛  تهران نشر کاروان   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
عذاب وجدان
دسسپدس ، آلبا، ۱۹۱۱- ۱۹۹۷ ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
داستان جاوید
فصیح ، اسماعیل ، ۱۳۱۳- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای مدیریت منابع انسانی ( رویکرد کلی کسب و کار)
آرمسترانگ ، مایکل ، ۱۹۲۸- ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جامع سینمای جهان
کوک ، دیوید ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تریاک
بوث ، مارتین ، ۱۹۴۴- ؛  تهران صفیعلیشاه   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر شناخت موسیقی
گالاسووا، نادژدا ؛  تهران اسرار دانش   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ لباس
ویل کاکس ، روت ترنر، ۱۸۸۸- ؛  تهران توس   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت :سیستم و رفتار سازمانی
اقتداری ، علیمحمد، ۱۳۱۰- ؛  [تهران ] مولوی   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیر کهولت در انسان gniga namuh fo ygoloiB:نگرش علمی ساده به تغییرات ، نقایص عملکردی و سازش بدن انسان
اسپنس ، الگزاندر، ۱۹۲۹- ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درک و دریافت موسیقی
کامین ، روژه ،۱۹۳۴- ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶‬,‭‌ک۲د۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با هیوم
استراترن ، پل ،۱۹۴۰- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۱۳۱‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9