پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍دری‍س‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ -ای‍ران‌ -ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
س‍خ‍ت‌اف‍زار
دان‍ش‍گ‍اه‌ و اج‍ت‍م‍اع‌
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
خ‍ان‍واده‌ درم‍ان‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ل‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا م‍واد -درم‍ان‌
س‍ال‍م‍ن‍دی‌
پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌
پ‍رس‍ت‍اری‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
رش‍د و ت‍ک‍ام‍ل‌ ک‍ودک‌
 
پدیدآور:
ک‍ل‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۳۴-
س‍ت‍اری‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۴۹-
ف‍ی‍وض‍ات‌، ی‍ح‍ی‍ی‌، ۱۳۰۳- ۱۳۷۱
اق‍ل‍ی‍م‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۲۷-
ه‍وراک‌، ب‍رن‍ارد
ک‍ارول‌، ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌
ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌
ب‍اب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
گ‍رون‌ل‍ون‍د، ن‍رم‍ن‌ادوارد،۱۹۲۰
م‍م‍ی‍ش‍ی‌ ،ن‍ی‍ن‍ا
ص‍ل‍ص‍ال‍ی‌، م‍ه‍وش‌،۱۳۳۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ب‍اق‍ی‍ان‍ی‌م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ری‍دان‌، م‍ری‌داروت‍ی‌
م‍وس‍وی‌، اش‍رف‌ س‍ادات‌، ۱۳۴۰-
گ‍ای‍ت‍ون‌، آرت‍ور
اس‍پ‍اک‌ ،ب‍ن‍ی‍ام‍ی‍ن‌
رام‍پ‍رس‍د، ه‍ی‍وب‍رت‌
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
ع‍ل‍ی‍رض‍ا ک‍ل‍دی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ب‍ری‍ز)
دان‍ژه‌
زوار
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
م‍ی‍رم‍اه‌
ی‍زد
رش‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رن‍دی‍ز گ‍ن‍اب‍اد: دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌; ت‍ح‍ف‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍را (س‌)
ب‍ش‍ری‌
ارس‍ب‍اران‌
آی‍ه‌
ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
هدفهای رفتاری برای تدریس و ارزشیابی
گرون لوند، نرمن ادوارد،۱۹۲۰ ؛  [تهران ] رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۷‬,‭‌گ۴‍ه۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مددکاری فردی :کار با فرد
اقلیما، مصطفی ، ۱۳۲۷- ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقش دانشگاه در توسعه ملی و سه مقاله دیگر
فیوضات ، یحیی ، ۱۳۰۳- ۱۳۷۱ ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نیازسنجی اطلاعات
بابائی ، محمود ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد سخت افزار کاربردی
شهریاری ، شیرزاد، ۱۳۴۸- ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول پرستاری تایلور :مفاهیم پرستاری بخش
تیلور، کارول ؛  تهران بشری   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کلیات خدمات بهداشتی :براساس سرفصل درس کلیات بهداشت عمومی رشته های مختلف پزشکی
باقیانی مقدم ، محمدحسین ؛  تهران ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خانواده درمانی کاربردی بارویکرد سیستمی
موسوی ، اشرف سادات ، ۱۳۴۰- ؛  تهران دانشگاه الزهرا (س )   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش در ضرورت های بهداشت ملی و تعیین اولویت ها :درس هایی از گذشته
تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تقویت ساز و کارهای کشوری در پشتیبانی از" پژوهش در ضرورت های بهداشت ملی ( :"نگاهی گذرا به تجربیات دیگر کشورها)
تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری
ممیشی ،نینا ؛  تهران بشری   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌م۷۷۳د‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق کیفی
صلصالی ، مهوش ،۱۳۳۶ - ، گردآورنده و مترجم ؛  [تهران ] نشر و تبلیغ بشری ; تحفه   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و تربیت کودک
اسپاک ،بنیامین ؛  تهران زوار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۵/،۱۰۵‬,‭‌پ۳۸۴،/‌ف‍لا۴۷۱‌ت‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی گایتون :مقدمه ای بر فهم نورو فیزیولوژی
گایتون ، آرتور ؛  تبریز دانشگاه آزاد اسلامی (تبریز)   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت فراگیر
رامپرسد، هیوبرت ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روان سنجی پیشرفته کاربردی :نظریه پاسخ پرسش )TRI(رویکردی جدید در روان سنجی ( مدلهای سه پارامتری ، دو پارامتری و تک پارامتری )از نظریه تا کاربرد
ستاری ، بهزاد، ۱۳۴۹- ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رشد تکاملی کودکان :روند تکامل کودکان از تولد تا پنج سالگی
شریدان ، مری داروتی ؛  مشهد انتشارات مرندیز گناباد: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۵‬,‭‌ش۴۳۵ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد شناختی - رفتاری در درمان وابستگی به مواد
کارول ، کتلین ؛  تهران یزد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲۷۰‬,‭‌ک۳۸۱ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی استراتژیک در مراقبت های بهداشتی :تهیه گام به گام یک برنامه مبتنی بر کیفیت
هوراک ، برنارد ؛  تهران آیه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۸۴/۱‬,‭‍ه۷۸۶‍ب‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی سالمندان
کلدی ، علیرضا، ۱۳۳۴- ؛  تهران علیرضا کلدی   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9