پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
ف‍ره‍ن‍گ‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
ای‍ران‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
روزه‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
م‍ش‍اوره‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- گ‍زی‍ن‍ش‌
ش‍اگ‍ردان‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
آم‍وزش‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ -- ت‍اری‍خ‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ش‍ع‍ر آل‍م‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۸ م‌ -- ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
س‍واب‍ق‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ره‍ب‍ری‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ص‍ور، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، ۱۳۲۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ظاه‍ری‌، م‍ح‍م‍د
غ‍ی‍اث‌ ف‍خ‍ری‌، ع‍اطف‍ه‌، ۱۳۴۴-
ن‍ی‍ک‌ پ‍رور، ری‍ح‍ان‍ه‌
م‍ان‍ه‍ای‍م‌، ک‍ارل‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
زن‍دی‌، م‍ت‍ی‍را
ه‍ی‍ن‍دل‌، ت‍ی‍م‌
ل‍ن‍گ‍دن‌، ک‍ن‌
پ‍روس‍ت‌، م‍ارس‍ل‌
ای‍ت‍ون‌، ج‍ان‌
وف‍ای‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌
ش‍ی‍ل‍ر، ی‍وه‍ان‌ ک‍ری‍س‍ت‍ف‌ ف‍ری‍دری‍ش‌ ف‍ون‌
ش‍ل‍ت‍ن‌، ه‍رب‍رت‌ م‍ک‌ گ‍ال‍ف‍ی‍ن‌
ه‍ال‍دن‌، راب‍رت‌، ۱۹۶۵-
ک‍وک‌، ل‍ی‍ز
اح‍دی‌، ح‍س‍ن‌
ب‍ال‍چ‍ی‍ن‌، ج‍ان‌
ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
س‍رت‍و، س‍ام‍وئ‍ل‌
 
ناشر:
دی‍دار
م‍رک‍ز
ش‍رک‍ت‌ پ‍ردی‍س‌۵۷
دوران‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
زرد
س‍ارگ‍ل‌
م‍دی‍ران‌
ه‍ن‍رآب‍ی‌
ن‍ی‌
ه‍ن‍ر آب‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشنامه مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
وفایی ، نسرین ؛  تهران زرد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭و۶۵۹‍پ‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سبک های رهبری مدیران زن و مرد
کوک ، لیز ؛  تهران مدیران   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دموکراتیک شدن فرهنگ
مانهایم ، کارل ؛  تهران نی   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
توازن کار و زندگی
هالدن ، رابرت ، ۱۹۶۵- ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مربی گری
ایتون ، جان ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های مصاحبه
هیندل ، تیم ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روزه می تواند زندگی ات را نجات دهد
شلتن ، هربرت مک گالفین ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جمعیت و تنظیم خانواده طبق سر فصل تعیین شده جهت واحد درسی جمعیت ...
زندی ، متیرا ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رزومه نویسی
مظاهری ، محمد ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های سرپرستی
سرتو، ساموئل ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هشت مقاله در تاریخ و ادب معاصر
کاتوزیان ، محمدعلی ؛  تهران مرکز   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات جزایی همراه با آراء وحدت رویه ، نظریات شورای نگهبان ، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری ، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام ...
منصور، جهانگیر، ۱۳۲۰ - ، گردآورنده ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت فرزانگان تاریخ :۱۰۰ دانشمند تاثیر گذار جهان ( زندگی و دست آوردهای آن ها)
بالچین ، جان ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شناخت بازی های ذهن
احدی ، حسن ؛  تهران شرکت پردیس ۵۷   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گزیده هایی از :در جستجوی زمان از دست رفته
پروست ، مارسل ؛  تهران مرکز   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مهارت هایی برای زندگی اول دبستان
نیک پرور، ریحانه ؛  تهران هنر آبی   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زندگی " سال اول راهنمایی "
غیاث فخری ، عاطفه ، ۱۳۴۴- ؛  تهران هنرآبی   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات حقوقی :همراه با آراء وحدت رویه ، نظریات شورای نگهبان ، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری ، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام و...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شیلر برای معاصران :گزین گویه های به انتخاب مانفردمای
شیلر، یوهان کریستف فریدریش فون ؛  تهران مرکز   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی کارکنان
لنگدن ، کن ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9