پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌
noitnevretni ni etar noitneteR .seitinummoc ni demrofrep neeb evah stcejorp 63 :stluseR
dna ssenerawa ,noitacude si slevel eht fo lla eht ni dna ssecorp siht
[اخ‍ت‍لالات‌ ب‍دش‍ک‍ل‍ی‌ ب‍دن‌]
ع‍واطف‌ در ک‍ودک‍ان‌
Key words: mates selection, family, matesب‌etam fo noitutitsni yb noitceles setam fo selyts owt gnomas
 
پدیدآور:
م‍ع‍ارف‌ ون‍د، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ص‍ب‍ور، ه‍اج‍ر
ن‍وب‍خ‍ت‌، زه‍را
ک‍ل‍ه‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ ن‍ص‍رت‌
م‍ی‍رزای‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
س‍ل‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
پ‍ی‍ل‍وار، ن‍ورم‍ح‍م‍د
م‍ک‌ ل‍م‌، گ‍ای‍ل‌
س‍م‍رق‍ن‍دی‌، ف‍رخ‌
س‍ل‍وک‍ی‌، س‍ول‍م‍از
رب‍ی‍ع‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ن‍اص‍ح‌ اه‍وازی‌، رام‍ی‍ن‌
ی‍ون‍س‍ی‍ان‌، ش‍ری‍ف‍ه‌
ک‍اظم‍ی‌، ال‍ه‍ه‌
ل‍ع‍ل‌ آه‍ن‍گ‍ر، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
م‍ق‍ی‍س‍ه‌، م‍ری‍م‌
م‍ح‍م‍دی‌، ش‍ه‍لا
م‍ق‍دم‌، م‍ه‍س‍ا
خ‍زاع‍ل‍ی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
م‍ص‍طف‍ائ‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ای‍ران‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ادب‍ی‌ ای‍ران‌
university of social welfare and rehabilitation
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تنظیم هیجان کودکان
مک لم ، گایل ؛  تهران کتاب ارجمند نسل فردا   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اختلال بد شکلی بدن ( ماهیت ، علل و درمان )
ربیعی ، مهدی ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۰‬,‭ر۳۴۷‍ف‍لا‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیوان ناصح اهوازی ( رامین ناصح )
ناصح اهوازی ، رامین ؛  اهواز: کانون آینده نگری ایران تهران دایره المعارف ایران شناسی انجمن ادبی ایران   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه عوامل محیطی بیمارستان کریگ )FEIHC(
نوبخت ، زهرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان استفاده از کار در مداخلات کار درمانگران اصفهان و تهران
خزاعلی ، خدیجه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی تاثیر مداخلات اجتماع محور پیشگیری از عود درمانایی معتادان در درمان به روش پرهیز مدار و ایمان مدار
معارف وند، معصومه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر مدل حمایتی مراقبت پرستاری مشارکت دوسویه بر میزان تنش و مشارکت دوسویه مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان در یکی از بیمارستان های آموزشی شهر تهران
مقیسه ، مریم ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
کاربرد روش بیزی در برآورد پارامترهای مدل رگرسیون لوجستیک با مقادی گمشده تصادفی )RAM( در متغیر کمکی
کاظمی ، الهه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین رابطه یکپارچگی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بین سالمندان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان سبزاور در سال ۱۳۸۹
لعل آهنگر، مجتبی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر به کارگیری توسعه مددکاری گروهی با تمرکز بر آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود کیفیت زندگی و سلامتی عمومی سالمندان فرهنگسرای سالمند تهران
میرزایی ، مرضیه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین امیدواری با معناجویی و افسردگی در افراد مصروع و مقایسه آن افراد غیر مصروع
مصطفائی ، فاطمه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه وضعیت رفاه اجتماعی ایران با درآمدهای نفتی طی سالهای ۱۳۴۷-۱۳۸۷
پیلوار، نورمحمد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی خود متمایز سازی دانش آموزان دختر توسط انسجام و انعطاف پذیری در خانواده
محمدی ، شهلا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر تلفیق محدودیت درمانی با آموزش فشرده ی دو دستی بر مهارت های حرکتی ظریف کودکان با فلج مغزی نیمه بدن ۵-۱۰ ساله
صبور، هاجر ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه صمیمیت و سازگاری زناشویی در دو سبک انتخاب همسر : از طریق موسسه های همسر گزینی و همسر گزینی از طریق معرفی خانواده
سلگی ، علی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای ارتباط بین عملکرد حرکتی و توجه پایدار در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی و کودکان عادی ۷ تا ۱۰ ساله
سلوکی ، سولماز ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش های انتظامی - اجتماعی حضوری پلیس بر آگاهی های انتظامی - اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه ۷ شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۹
سمرقندی ، فرخ ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش های انتظامی - اجتماعی حضوری پلیس بر آگاهی های انتظامی - اجتماعی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه ۷ شهر تهران
کلهری ، علی نصرت ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر روش صدادرمانی تشدیدی بر عملکرد صوتی بیماران ۴۰-۲۰ ساله مبتلا به دیسفونی ناشی از تنش عضلانی
مقدم ، مهسا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر برنامه تحریکات دهانی بکمن بر زمان دستیابی به تغذیه دهانی مستقل نوزادان نارس بستری در واحد مراقبت های ویژه نوزادان
یونسیان ، شریفه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9