پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Community-Based Intervention
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌
socoal confidence
schizophrenia
Logistic Regression
ADHD
Social integration
[اخ‍ت‍لالات‌ ب‍دش‍ک‍ل‍ی‌ ب‍دن‌]
resonant voice therapy
Epilepsy
cognitive strategy
cerebral palsy
Occupation
validity
mates selection
educational assessment
mothers stress
ع‍واطف‌ در ک‍ودک‍ان‌
Beckman oral stimulation
 
پدیدآور:
م‍ع‍ارف‌ ون‍د، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ه‍م‍ت‍ی‌ م‍ن‍ش‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
ص‍ب‍ور، ه‍اج‍ر
ن‍وب‍خ‍ت‌، زه‍را
ری‍اح‍ی‌، آزاده‌
س‍ل‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ک‌ ل‍م‌، گ‍ای‍ل‌
س‍م‍رق‍ن‍دی‌، ف‍رخ‌
س‍ل‍وک‍ی‌، س‍ول‍م‍از
رب‍ی‍ع‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ن‍اص‍ح‌ اه‍وازی‌، رام‍ی‍ن‌
ی‍ون‍س‍ی‍ان‌، ش‍ری‍ف‍ه‌
ک‍اظم‍ی‌، ال‍ه‍ه‌
ن‍ور ع‍ل‍ی‌ آه‍اری‌ ، م‍ح‍م‍د
ل‍ع‍ل‌ آه‍ن‍گ‍ر، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
م‍ق‍ی‍س‍ه‌، م‍ری‍م‌
ج‍ل‍ی‍ل‌ آب‍ک‍ن‍ار، س‍م‍ی‍ه‌
م‍ق‍دم‌، م‍ه‍س‍ا
خ‍زاع‍ل‍ی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
م‍ص‍طف‍ائ‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ای‍ران‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ادب‍ی‌ ای‍ران‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تنظیم هیجان کودکان
مک لم ، گایل ؛  تهران کتاب ارجمند نسل فردا   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اختلال بد شکلی بدن ( ماهیت ، علل و درمان )
ربیعی ، مهدی ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۰‬,‭ر۳۴۷‍ف‍لا‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیوان ناصح اهوازی ( رامین ناصح )
ناصح اهوازی ، رامین ؛  اهواز: کانون آینده نگری ایران تهران دایره المعارف ایران شناسی انجمن ادبی ایران   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه عوامل محیطی بیمارستان کریگ )FEIHC(
نوبخت ، زهرا ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان استفاده از کار در مداخلات کار درمانگران اصفهان و تهران
خزاعلی ، خدیجه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی تاثیر مداخلات اجتماع محور پیشگیری از عود درمانایی معتادان در درمان به روش پرهیز مدار و ایمان مدار
معارف وند، معصومه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر مدل حمایتی مراقبت پرستاری مشارکت دوسویه بر میزان تنش و مشارکت دوسویه مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان در یکی از بیمارستان های آموزشی شهر تهران
مقیسه ، مریم ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
کاربرد روش بیزی در برآورد پارامترهای مدل رگرسیون لوجستیک با مقادی گمشده تصادفی )RAM( در متغیر کمکی
کاظمی ، الهه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین رابطه یکپارچگی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بین سالمندان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان سبزاور در سال ۱۳۸۹
لعل آهنگر، مجتبی ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین امیدواری با معناجویی و افسردگی در افراد مصروع و مقایسه آن افراد غیر مصروع
مصطفائی ، فاطمه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر تلفیق محدودیت درمانی با آموزش فشرده ی دو دستی بر مهارت های حرکتی ظریف کودکان با فلج مغزی نیمه بدن ۵-۱۰ ساله
صبور، هاجر ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه صمیمیت و سازگاری زناشویی در دو سبک انتخاب همسر : از طریق موسسه های همسر گزینی و همسر گزینی از طریق معرفی خانواده
سلگی ، علی ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای ارتباط بین عملکرد حرکتی و توجه پایدار در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی و کودکان عادی ۷ تا ۱۰ ساله
سلوکی ، سولماز ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش های انتظامی - اجتماعی حضوری پلیس بر آگاهی های انتظامی - اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه ۷ شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۹
سمرقندی ، فرخ ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر روش صدادرمانی تشدیدی بر عملکرد صوتی بیماران ۴۰-۲۰ ساله مبتلا به دیسفونی ناشی از تنش عضلانی
مقدم ، مهسا ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر برنامه تحریکات دهانی بکمن بر زمان دستیابی به تغذیه دهانی مستقل نوزادان نارس بستری در واحد مراقبت های ویژه نوزادان
یونسیان ، شریفه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای زندگی جمعی بر ارتقاء مهارتهای زندگی روزانه بیماران اسکیزوفرنیا مرد مرکز آموزشی - درمانی روانپزشکی رازی تهران
همتی منش ، اسدالله ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و گرایش جوانان به خشونت درشهر تهران
نور علی آهاری ، محمد ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روایی و پایانی سیستم طبقه بندی دستی )SCAM( در کودکان فلج مغزی
ریاحی ، آزاده ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و شناختی - فراشناختی بر مهارت های حل مساله ریاضی در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پایه سوم راهنمایی
جلیل آبکنار، سمیه ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9