پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌
Prosocial Behaviors
Missing Values
Orthotics
Social health
depression
م‍واد م‍خ‍در -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- ق‍اچ‍اق‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
speech intelligibility
Bayesian approach
Cerebral Palsy
gestalt therapy
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
واک‍س‍ن‌ه‍ا
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
Life Satisfaction
 
پدیدآور:
طاه‍رخ‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
دس‍ت‌ ب‍از، ان‍ور
ص‍اب‍ون‍ی‌ اق‍دم‌، پ‍ری‍س‍ا
ک‍ان‌، پ‍ل‌ رک‍س‍ت‍ون‌
ج‍وادی‍ان‌، رض‍ا
س‍ت‍اری‌، م‍ه‍س‍ا
ع‍ظی‍م‌ زاده‌، ال‍ه‍ه‌
س‍ع‍ی‍دی‌، ح‍س‍ن‌
م‍ق‍دم‌، م‍ن‍ی‍ژه‌
ع‍اب‍دی‌، داری‍وش‌، ۱۳۵۷-
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ص‍داق‍ت‍ی‌ ب‍اروق‌، زه‍را
رح‍م‍ت‍ی‌، م‍ری‍م‌
ده‍خ‍دا، آی‍دا
داروی‍ی‌، اک‍ب‍ر
درخ‍ش‍ان‌ ن‍ی‍ا،ف‍ری‍ب‍ا
س‍ع‍ادت‍ی‌، ه‍ی‍م‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ی‍ن‍وی‍ی‌ف‍ر، ج‍واد
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
اطلاع‍ات‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
university of social welfare and rehabilitation
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه اسلامی ( ۱)
سبحانی ، جعفر ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کیفیت زندگی و فعالیت روزمره جانبازان از یک چشم نابینای میانسال و سالمند در سال ۱۳۹۰
مینویی فر، جواد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی "راه حل محور" و "روایت درمانی " بر سازگاری و خودکارآمدی دانش آموزان پایه اول دبیرستان
دست باز، انور ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر لمس فشاری عمقی بر رفتارهای کلیشه ای کودکان ۴-۹ساله مبتلا به اوتیسم استان تهران سال ۹۲
حسینی ، عباس ؛  کاردرمانی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر ورزش تای چی چوان بر تعادل و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس تحت پوشش انجمن ام اس ایران در سال 1931
عظیم زاده ، الهه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
ویژگی های روان سنجی "مقیاس خود ارزیابی کاری کودک " در کودکان ۸-۱۱سال مبتلا به اختلال نقص توجه و یا بیش فعالی شهر تهران
ستاری ، مهسا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیاست ، طرح ها و برنامه های بهداشت روان
سازمان بهداشت جهانی ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۱‬,‭‌س۱۵۸‍س‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بازتوانی در روانپزشکی
طاهرخانی ، حمید ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۴۰۰‬,‭ط۲۶۸‍ب‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر روی افسردگی مادران دارای کودک فلج مغزی
صداقتی باروق ، زهرا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین شاخص و بیانگرهای سلامت اجتماعی در ایران
درخشان نیا،فریبا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
سنجش رفتارهای اجتماعی مطلوب در جوانان شهر اصفهان و ارایه الگویی جهت بهبود این رفتارها بر اساس مدل توسعه مددکاری گروهی
جوادیان ، رضا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی گشتالت درمانی بر شادکامی سالمندان
سعادتی ، هیمن ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و جنگ های معاصر
کان ، پل رکستون ؛  تهران اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ی شیوه های مختلف ارزیابی وضوح گفتار در کودکان کم شنوای ۴ تا ۷ ساله ی فارسی زبان
دارویی ، اکبر ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی شناخت درمانی معنویت محور بر کاهش علائم افسردگی مادران کودکان مبتلا به سرطان
دهخدا، آیدا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر فوری ارتز LBCUتغییر یافته بر فعالیت الکتریکی عضلات و مولفه های سینتیک راه رفتن در بزرگسالان مبتلا به صافی کف پای انعطاف پذیر علامت دار
سعیدی ، حسن ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
معادل سازی بین فرهنگی پرسشنامه )ATISL( egA drihT rof xednI noitcafsitaS efiLو ارزیابی ویژگی های روان سنجی نسخه ی فارسی آن در سالمندان ایرانی
مقدم ، منیژه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل داده های طولی با گم شدگی غیریکنوا در متغیر پاسخ رسته ای
صابونی اقدم ، پریسا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرآورده های بیولوژیک واکسن ها
عابدی ، داریوش ، ۱۳۵۷- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۸۰۵‬,‭‌ع۱۱۸‍ف‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل بیزی زمان های وقوع عود در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی با استفاده از مدل های شکنندگی
رحمتی ، مریم ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9