پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Transtibial amputation
Guided Imagery
Anxiety
Ankle Foot Orthosis
Thought Control Strategies
Survival analysis
chronic low back pain
Attention deficit hyperactivity disorder
Alzheimers diseases
Stress management
Neutral wrist splint
Plantar Fasciitis
Dichotic test
aggression
Rheumatoid arthritis
Joint Laxity
Empowerment
Pre-hospital care
Ergonomics
 
پدیدآور:
م‍ه‍رب‍ان‌،ش‍ف‍ی‍ق‌
ف‍رم‍ان‍ی‌، ف‍رزاد
ع‍ن‍ب‍ری‌،ف‍ری‍م‍ا
ف‍ت‍وک‍ی‍ان‌، زه‍را
ف‍روت‍ن‌، راض‍ی‍ه‌
ص‍ال‍ح‌آب‍ادی‌،ره‍ا
اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌،ان‍ورن‍ازن‍ی‍ن‌
ده‍ک‍ردی‌، ف‍ری‍ب‍ا
م‍ح‍م‍دی‌،م‍ح‍م‍د
ف‍رزاد، م‍ه‍رم‍ه‍دی‌
ق‍ص‍ی‍ری‌،ک‍ام‍ی‍ار
پ‍رت‍وی‌ ف‍ر،م‍ری‍م‌
ق‍ن‍ب‍ری‌،ن‍س‍ری‍ن‌
س‍ل‍طان‍ی‌ ع‍ص‍م‍ت‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ن‍خ‍ع‍ی‌،م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ج‍غ‍ت‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ازی‌،راض‍ی‍ه‌
گ‍ل‍ری‍ز،ب‍ت‍ول‌
ع‍زی‍زی‌، س‍ول‍م‍از
ص‍ف‍ار،اع‍ظم‌
ش‍ری‍ف‍ی‌،زه‍را
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط واریاسون های )1112704sr ,5441311sr( ژن مسیر التهابی 61LI بابیماری آلزایمردیررس )تک گیر( در جمعیت ایرانی
اسمعیلی ،انورنازنین ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مجدد صندلی صنعتی با رویکرد ارگونومی مشارکتی
شریفی ،زهرا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر کفی با قوس طولی و عرضی بر توزیع فشار کف پا در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
پرتوی فر،مریم ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر نمایش درمانی بر مهارت های اجتماعی کودکان با اختلال نقص توجه -بیش فعالی
عزیزی ، سولماز ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (Social welfare and Rehabilitation University) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تاثیر "اسپیلنت مچ " با "اسپیلنت مچ و متاکارپوفالانژیال " دست بر درد، عملکرد، قدرت گرفتن و فشردن ، دربیماران مبتلا به سندروم تونل کارپال خفیف تا متوسط
گلریز،بتول ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس
مهربان ،شفیق ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare & Rehabilation Sciences) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه فضای ساب آکرومیال متعاقب خستگی عضلات کمربند شانه ای در زنان با و بدون شلی عمومی مفاصل از نگاه اولتراسونوگرافی
جغتین علی بازی ،راضیه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
تبیین چگونگی عملکرد کاری در افراد مبتلا به کمردرد مزمن
دهکردی ، فریبا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد )TCA( برکاهش پرخاشگری در نوجوانان پسر بزهکار
محمدی ،محمد ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر ارتوز طراحی شده براساس ارزیابی توزیع فشار کف پای دینامیک در بیماران مبتلا به التهاب نیام کف پایی مزمن : یک مطالعه تصادفی بالینی
نخعی ،معصومه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
سیستم اندازه گیری و کنترل دمای داخل سوکت پروتز زیر زانو: طراحی ، ساخت و ارزیابی
قصیری ،کامیار ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
ساخت و بررسی روایی و پایایی نسخه ی فارسی "آزمون دایکوتیک کلمات هم قافیه آمیخته "
قنبری ،نسرین ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تأثیر مشاوره پرستاری بر اضطراب و رضایت مندی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب بیمارستان امیرالمؤمنین شهرستان کردکوی سال 3931
فرزاد، مهرمهدی ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تأثیر آرامسازی به روش تصویرسازی هدایت شده بر میزان اضطراب قبل از عمل و مشخصه های همودینامیک سالمندان تحت عمل جراحی کاتاراکت
صالح آبادی ،رها ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Walfare and Rehabilitation) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
روش های ناسازگارانه ی کنترل فکر در اختلال اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی و ارتباط آن با اضطراب صفت
عنبری ،فریما ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر ارتوز مچ -کف پایی با بار گهواره ای بر فشارها و نیروهای کف پایی ، عملکرد، شاخصه های زمانی و سرعت راه رفتن در بیماران مبتلا به همی پلژی : یک کارآزمایی تصادفی بالینی
فرمانی ، فرزاد ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
تبیین فرایند مراقبت پیش بیمارستانی در مصدومین سوختگی
فروتن ، راضیه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تبیین فرایند توانمندسازی در سالمندان مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه
فتوکیان ، زهرا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
نقص نظریه ذهن در بیماران دوقطبی نوع یک
سلطانی عصمت ، ابراهیم ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
کاربرد مدل های شکنندگی در تحلیل بقای داده های بیماران مبتلا به سرطان خون حاد
صفار،اعظم ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9