پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
psychology
rehabilitation
 
پدیدآور:
ن‍ری‍م‍ان‌ ص‍ال‍ح‌ ف‍ام‌،زی‍ب‍ا
ف‍رج‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ع‍رش‍ی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
ف‍رزادی‌، م‍ائ‍ده‌
ب‍ه‍رام‍ی‌، ف‍اروق‌
اوری‍ادی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ج‍ی‍د
ی‍گ‍ان‍ه‌ ف‍رزن‍د، ه‍ادی‌
ک‍ری‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ف‍ت‍ح‍ی‌ واوس‍ری‌، وح‍ی‍ده‌
م‍ح‍م‍دی‌، زه‍را
ث‍ن‍ای‍ی‌، ع‍م‍اد
ن‍ق‍ی‍ائ‍ی‌،م‍ائ‍ده‌
ف‍رازی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ح‍م‍دظاه‍ری‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ وس‍ی‍ه‌ س‍ری‌، م‍ح‍ج‍وب‍ه‌
ی‍ح‍ی‍ای‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
ب‍ه‍اری‌، ع‍ف‍ت‌
ن‍وری‌ م‍م‍ب‍ی‍ن‍ی‌، ن‍س‍ی‍ب‍ه‌
 
ناشر:
University of social welfare and rehabilitation sciences
University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
university of social welfare and rehabilitation sciences
University of Social welfare and Rehabilitation Sciences
University of social Welfare and Rehabilitation Sciences
University of Social Welfare and Rehabilitation sciences
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
مجله لاتین
 
 
Iranian Rehabilitation Journal
iran university of social welfare and rehabilitation sciences   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله لاتین
 
 
Iranian Journal of Clinical Psychology
Tehran University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، 2012
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
ارائه و تدوین شاخص های رفاه خانواده به منظور دستیابی به مدل رفاه خانواده در ایران
عرشی ، ملیحه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۵۳۳ص
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر شعردرمانی گروهی برافسردگی سالمندان مقیم در سرای سالمندان شهر اراک درسال ۱۳۹۱
فرجی ، جمشید ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش تحلیل تبادلی بر افزایش خود تمایزیافتگی مادر و فرزند
یگانه فرزند، هادی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه سلامت اجتماعی با اعتیاد اینترنتی در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۹۱-۹۲
کریمی ، مهدی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی روش های شنیداری و شنیداری -بینایی بر اکتساب مهارت های شنیداری ، زبانی و گفتاری در کودکان ناشنوای فارسی زبان کاشت حلزون شده : کارآزمایی بالینی تصادفی
اوریادی زنجانی ، محمد مجید ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
تأثیر روش درمانی پاسخ محور بر مهارت های ارتباطی کودکان در خودمانده ۶-۱۱ ساله شهر همدان
محمدظاهری ، فرشته ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تدوین پروتکل روش تلفیقی شناختی گفتاری به زبان فارسی و تعیین اثربخشی آن در درمان افراد لکنتی بزرگسال
فرازی ، مرتضی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تأثیرالگوی توانمندسازی روانی اجتماعی بر سلامت روان زنان دارای همسر بیمار روانی مزمن
بهاری ، عفت ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی الگوی فعالیت عضلات کمربند شانه ای در افراد مبتلا به نقطه ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی در مقایسه با افراد سالم حین اسکاپشن
محمدی ، زهرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation sciences   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین معنویت و فرسودگی شغلی در کارکنان زندان مرکزی کرمانشاه
بهرامی ، فاروق ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثر درمانی فلووکسامین و پاروکستین در درمان بیماران مبتلا به تریکوتیلومانیا
ثنایی ، عماد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر ارتز دارای بخش حمایت قوس طولی داخلی بر توزیع فشار کف پا در افراد مبتلا به دفورمیتی خفیف و متوسط هالوکس ولگوس
فرزادی ، مائده ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of social welfare and rehabilitation sciences   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
فارسی سازی و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه عادات زندگی در سالمندان
نوری ممبینی ، نسیبه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation sciences   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی کوئیتیاپین و ریسپریدون در درمان تکمیلی اختلال وسواسی -جبری مقاوم به درمان
فتحی واوسری ، وحیده ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تلفیق رویکرد وجودگرایی با مدل اولسون بر رضایتمندی زناشویی و کارکرد خانواده زنان ماستکتومی شده و همسرانشان
نقیائی ،مائده ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی بازآموزی اسنادی بر افسردگی ، اضطراب و سبک اسناد دانش آموزان با اختلالات یادگیری
یحیایی ، مرضیه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پلی مرفیسم های تک نوکلئوتیدی ناحیه L1SBH - BYMدر فنوتیپ بیماران تالاسمی و میزان FbH درافراد نرمال با هاپلوتایپ های متفاوت وابسته به ناحیه کنترل بیان ژن بتا گلوبین
جعفری وسیه سری ، محجوبه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation sciences   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ناحیه GMH - xobو niamoD noitaziremiD lioC delioC ژن 5XOS در ۱۰۰ بیمار مبتلا به سایکوز با معیارهای تشخیصی MSD -VI- RTدر شهر تهران و بررسی عملکردی پروموتر ژن 5XOS
نریمان صالح فام ،زیبا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی University of Social welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8