پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : rehabilitation
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ران‍ه‌
Sports Medicine
Brain Injuries- rehabilitation- Congresses
Occupational Therapy
Orthopedics
Rehabilitation Nursing
Child, Exceptional
Caregivers
Hand- Surgery
پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
Cerebrovascular Disorders- Popular works
Adaptation, Psychological
Hearing Disorders- rehabilitation
Spinal Cord Injuries- rehabilitation
Rehabilitation counseliing
Brain Injuries- rehabilitation
Sex offenders- United States
 
پدیدآور:
Wesolowski, Michael D
م‍ح‍م‍دی‌ ش‍اه‍ب‍لاغ‍ی‌، ف‍رح‍ن‍از
Frye-Pierson, Janice
Fraley, Ardella M.
Somers, Martha Freeman
Sport-Physiotherapie. English
Hartley, Leila L
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
Williams
Singular Pub. Group
An Aspen publication
W.B. Saunders Company
Lippincott
W.B. Saunders
Raven Press
Willams
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
American Psychiatric Press
Churchill Livingstone
Lawrence Erlbaum Associates
Jones and Bartlett Publishers
pearson education international
Plenum Press
Taylor
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه خلاصه مقالات همایش سراسری پیشگیری ، درمان و بازتوانی
نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۸‬,‭‍ه۶۴۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری پرستاری توانبخشی
محمدی شاهبلاغی ، فرحناز ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰/۵‬,‭‌م۳۵۵‬,‭۱۳۸۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Spinal cord injury
Somers, Martha Freeman ؛  Boston pearson education international   ، 2010
شماره راهنما: ‭WL‬,‭400‬,‭S694s‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Sexual aggression
Washington, D.C Taylor   ،
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Physical therapy for traumatic brain injury
New York Churchill Livingstone   ، 1995
شماره راهنما: ‭WL‬,‭354‬,‭.P578‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Physical therapy for sports
Sport-Physiotherapie. English ؛  Philadelphia W.B. Saunders   ، c1994
شماره راهنما: ‭QT‬,‭261‬,‭.P578‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Pediatric rehabilitation nursing
Philadelphia W.B. Saunders Company   ، c 1999
شماره راهنما: ‭WY‬,‭150‬,‭.P371‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Brain injury rehabilitation
Baltimore Willams   ،
شماره راهنما: ‭WL‬,‭354‬,‭.B814‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
practical guide to head injury rehabilitation
Wesolowski, Michael D ؛  New York Plenum Press   ، 1993
شماره راهنما: ‭WL‬,‭354‬,‭.W514p‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Physical disability in childhood
Edinburgh ; New York Churchill Livingstone   ، c1992
شماره راهنما: ‭WS‬,‭368‬,‭.P5765‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Orthopaedic rehabilitation
New York Churchill Livingstone   ، 1992
شماره راهنما: ‭WE‬,‭168‬,‭.O763‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Nursing and the disabled
Fraley, Ardella M. ؛  Boston Jones and Bartlett Publishers   ، c1992
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of measurement and evaluation in rehabilitation
Gaithersburg An Aspen publication   ، 2001
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Cognitive communicative abilities following brain injury
Hartley, Leila L ؛  San Diego, Calif Singular Pub. Group   ، 1994
شماره راهنما: ‭WL‬,‭354‬,‭.H332c‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Brain injury and neuropsychological rehabilitation
Hillsdale, N.J Lawrence Erlbaum Associates   ، 1994
شماره راهنما: ‭WL‬,‭354‬,‭B8141‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Stroke
Frye-Pierson, Janice ؛  New York, NY Raven Press   ، c1987
شماره راهنما: ‭WL‬,‭355‬,‭.F948s‬,‭1987‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Hand rehabilitation
New York Churchill Livingstone   ، 1993
شماره راهنما: ‭WE‬,‭830‬,‭.H2327‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Caring for people with physical impairment
Washington, D.C American Psychiatric Press   ، c1993
شماره راهنما: ‭WB‬,‭320‬,‭.C277‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Willard and Spackman's Occupational therapy
Philadelphia Lippincott   ، c1983
شماره راهنما: ‭WB‬,‭555‬,‭.W691‬,‭1983‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Rehabilitative audiology
Baltimore Williams   ،
شماره راهنما: ‭WV‬,‭270‬,‭R3452‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9