پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ : روانپزشکی
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Sexual dynfunction
major depression
ybluB ni stpecnoc cisab fo eno si tnemhcattA .ecnatropmi rieht ot deiduts erew ssenevitceffe rieht dna ecneulfni srotcaf ylimaF
Social disatace scale
 
پدیدآور:
ه‍دای‍ت‍ی‌، ک‍وروش‌
ف‍خ‍اری‍ان‌، ف‍رش‍ی‍د
ض‍ی‍اء ق‍زوی‍ن‍ی‌، ب‍ه‍راد
ق‍اروئ‍ی‌، م‍ارال‌
دل‍ی‍ل‍ی‌ ،م‍ری‍م‌
ک‍ام‍ران‌ درخ‍ش‍ان‌، م‍ح‍م‍د
طب‍ی‍ب‍ی‌، ن‍اص‍ر
ف‍رزان‍ه‌، ن‍دا
ج‍ع‍ف‍ری‌ ن‍ژاد، ک‍ام‍ران‌
ح‍اج‌ س‍ی‍دج‍وادی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اس‍لام‍ی‌ ام‍ی‍رآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ک‍ی‍ان‍ی‌ ده‍ک‍ردی‌ ، م‍ن‍ص‍وره‌
رن‍ج‍ب‍ر ک‍رم‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
اس‍دی‌ ، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
پ‍روا، ف‍رزام‌
اف‍ش‍اری‌، رام‍ی‍ن‌
اح‍راری‌ رودی‌ ، ف‍ری‍ده‌
اک‍ب‍ری‌ م‍ه‍ر ، م‍ان‍دان‍ا
ای‍ران‍ی‌، ش‍ه‍رام‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، ف‍ی‍روزه‌
 
ناشر:
university of social welfare and rehabilitation
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع اختلال عملکرد جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به کلینیک های مادر و کودک شهر تهران
اکبری مهر ، ماندانا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین روایی و پایایی پرسشنامه های مقایس فاصله اجتماعی و مقیاس خطرناک بودن جهت بررسی نگرش شاغلین حرف بهداشت روان نسبت به انگ بیماریهای شدید روان پزشکی در ایران
رنجبر کرمانی ، فاطمه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش سبک دلبستگی و از دست دادن والدین در سن زیر ۱۸ سال در مبتلایان به وابستگی به تریاک در مراجعین به مرکز ملی مطالعات اعتیاد
ضیاء قزوینی ، بهراد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی وضعیت عملکرد اجرایی مبتلایان به اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی
کامران درخشان ، محمد ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع انواع ومحتوای توهمات در بیماران اسکیزوفرنیک مزمن بستری در بیمارستان روانپزشکی رازی در سال ۷۹-۸۰
دلیلی ،مریم ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای اختلالات زبان بر اساس آزمون زبان پریشی فارسی در بین دو زیر گروه پارانوئید و غیر پارانوئید بیماران بیماران اسکیزوفرن مزمن روانپزشکی رازی در سال ۱۳۸۰
پروا، فرزام ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر طول مدت بستری بیماران روانی در مرکز روانپزشکی رازی در شش ماهه دوم سال ۱۳۷۹
فخاریان ، فرشید ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آسیب شناسی روانی بر حسب سیاهه نشانگان روانی تجدیدنظر شده ۹۰ در بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی تهران از ابتدای مهر ۱۳۸۹ تا ابتدای مهر۱۳۹۰
فرزانه ، ندا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فرسودگی شغلی و عوامل موثربرآن در کارمندان بیمارستان روانپزشکی رازی در سال ۱۳۸۱
ایرانی ، شهرام ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل عینی و مداخله پذیر تاب آوری در برابر وابستگی به مواد در پسران مردان وابسته و غیروابسته به مواد
کیانی دهکردی ، منصوره ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش یکی از عوامل مزاجی شخصیت ( تازه جویی ) درسوء مصرف یاوابستگی به مواداپیوئیدی
حاج سیدجوادی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه راهبردهای مقابله ای و سلامت روان در مادران کودکان اتیستیک
افشاری ، رامین ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی همبستگی شاخص های اصلاح شده سطح بزاقی لیتبم وسطح سرمی آن درپیش بینی مسمومیت لیتم بیماران روانی بستری درمرکزآموزشی درمانی رازی درسال ۱۳۸۴-۱۳۸۵
اسدی ، عباسعلی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع انواع هذیان دربیماران اسکیزوفرنیک بااقامت طولانی دربیمارستان روانپزشکی رازی سال ۱۳۸۲-۱۳۸۳
جعفری نژاد، کامران ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
فراوانی اختلالات حرکتی دیررس ناشی ازداروهای آنتی سایکوتیک دربیماران اسکیزوفرنیک بیمارستان رازی
طبیبی ، ناصر ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط بین بیماری دوقطبی نوع I و پلی مورفیسم ژن مونوآمین اکسید از A درجمعیت ایرانی
اسلامی امیرآبادی ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی الگوهای شخصیتی بیماران مبتلابه صرع مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان دکترشریعتی بین سالهای ۸۲-۸۳
احراری رودی ، فریده ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تاثیر ریسپریدون با هالوپریدول برنشانه های مثبت اسکیزوفرنیا
قاروئی ، مارال ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تاثیرریسپریدون با هالوپریدول بر نشانه های عمومی اسکیزوفرنیا
جعفری ، فیروزه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع وشدت علائم ونشانه های وسواسی - اجباری وبرخی عوامل موثربرآن دربیماران اسکیزوفرنیک بستری دربیمارستان روانپزشکی رازی تهران
هدایتی ، کوروش ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5