پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ : توانبخشی
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Quality of work life
Stroke
Physiotherapy
Service quality
rural
Almzheimer's disease
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ه‍دی‍ه‌
س‍ل‍م‍ان‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ ، س‍ی‍م‍ا
دوات‍گ‍ران‌، ک‍ی‍وان‌
ع‍س‍گ‍ری‌ ، آزی‍ت‍ا
اس‍دی‌، زه‍ره‌
پ‍ورع‍وض‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
ج‍ن‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ق‍م‍ری‌، س‍پ‍ی‍ده‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
اک‍ب‍ری‌ ن‍ی‍ا، س‍ع‍ی‍د
پ‍رم‍ق‍ی‍اس‌ ، ع‍ل‍ی‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ف‍رزاد
م‍ح‍ب‍وب‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ه‍دی‌
ف‍ره‍ادی‌، اک‍رم‌
س‍ع‍ادت‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍لاح‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ف‍ات‍ح‌ ، س‍ون‍ی‍ا
زی‍ن‍ع‍ل‍ی‌، ف‍ران‍ک‌
ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، آزی‍ت‍ا
ق‍اس‍م‍ی‌، گ‍وه‍ر
 
ناشر:
university of social welfare and rehabilitation
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت سازگاری و موانع و عوامل تسهیل کننده مرتبط با آن زندگی بیماران سکته مغزی
جعفری ، مهدیه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی کیفیت ارائه خدمت بر مبنای رضایت بیماران در مراکز فیزیوتراپی شهر تبریز
جنتی ، سعید ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزش شیوه زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان روستایی شهرستان دشتی
فرهادی ، اکرم ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر تحریک چند حسی بر وضعیت شناختی و کیفیت زندگی بیماران مرد مبتلا به آلزایمر بستری در مرکز نگهداری از سالمندان نسیم شهر
محبوبی نیا، مهدی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر خدمات فیزیوتراپی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتروز کمر و زانو در مشهد
قاسمی ، گوهر ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مسائل ومشکلات توانبخشی مراکز رفاه نابینایان تهران
فاتح ، سونیا ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز توانبخشی بهزیستی شهرستان ری در سال ۱۳۸۹
پورعوض ، محبوبه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش مدیریت زمان بر استرس شغلی مدیران مراکز توانبخشی بهزیستی استان تهران در سال ۱۳۸۹
عسگری ، آزیتا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان افسردگی والدین کودکان فلج مغزی و عوامل همبسته با آن در مراکز توانبخشی روزانه شهرستان کرمانشاه ۱۳۸۸-۱۳۸۹
اکبری نیا، سعید ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و مقایسه نگرش مربیان مدارس عادی و استثنائی در خصوص تلفیق آموزشی دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر استان ایلام سال تحصیلی ۷۷-۷۸
کریمی ، فرزاد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط بین شرایط اجتماعی اقتصادی و نیازهای توانبخشی معلولین در استان ایلام
شفیعی ، عباس ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مشکلات اجتماعی و اقتصادی زنان دارای همسر معلول جسمی -حرکتی ( مراجعه کننده به بیمارستانهای منطقه غرب تهران
اسدی ، زهره ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان و رابطه مستمری پرداخت شده به معلولین ذهنی تحت پوشش منطقه شرق بهزیستی استان تهران با نیازهای توانبخشی آنان
دواتگران ، کیوان ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مشکلات شغلی زنان معلول جسمی
زینعلی ، فرانک ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر برنگرش مادران دارای فرزند معلول ذهنی نسبت به شیوه های نگهداری فرزندان معلول ذهنی در خانواده وموسسه شبانه روزی
پرمقیاس ، علی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رضایت شغلی معلمان ودبیران مدارس ناشنوای شهرتهران
سلمان تبریزی ، سیما ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان مدارس کودکان استثنایی شهرستان های بیجار و سنندج در سال ۱۳۸۹
قمری ، سپیده ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رضایت سرپرستان واحدهای شغلی شهرستان گرمسار از کار معلولین شاغل
شریعت پناهی ، آزیتا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر یکپارچه سازی آموزشی برآگاهی و نگرش دانش آموزان عادی دبیرستانهای شهرستان یزد نسبت به مفهوم نابینا ونابینائی در سال تحصیلی ۱۳۷۷-۷۸
فلاحتی ، محمدمهدی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت مدیریت مراکزتوانبخشی حرفه ای سازمان بهزیستی کشور
سعادتی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9