پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ : ارگونومی
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
usability
nursing staff
occupational stress
Eye Tracker System
footwear
ytisrevinU scimonogrE ,tleB ,erutsoP rabmuL talF ,noitatskroW gnittiS :sdrowyeK.elpoep siht ni smelborp lateleksolucsum gnitneverp eb ot dna snoitatskrow gnittis ni enips rabmul eht no sdaol lacinahcemoib eht fo gniretne eht ecuder nac uoy ,loot siht gnisu fo tluser a sA .)rabmuL talF( erutsop lamron a gniniatniam dna gnitaerc ,ytivitca elcsum secuder tleb fo esu eht taht dewohs stluser ehT :noisulcnoC
lacimehcorteP lairtsudnI na ni srorrE namuH fo ydutS ehT
mental workload
Low back pain
occupational fatigue
Ergonomics
 
پدیدآور:
س‍ی‍ف‌،ف‍اطم‍ه‌
ع‍زی‍زی‌، روی‍ا
ی‍ک‍ت‍ای‍ی‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌، طاه‍ره‌
رف‍ی‍ع‍ی‌،م‍ه‍س‍ا
روش‍ن‌ ض‍م‍ی‍ر، س‍ع‍ی‍د
داودی‍ان‌ طل‍ب‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
ض‍ی‍ائ‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ق‍م‍ری‌ اص‍ل‌، ج‍واد
ف‍لاح‌ ق‍ن‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ع‍رب‌،زه‍را
م‍ح‍م‍دی‌، س‍م‍ی‍ه‌
ک‍ی‍خ‍ام‍ق‍دم‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌پ‍ور، ن‍ص‍رت‌
ش‍ف‍ی‍ع‌ زاده‌ان‍دب‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ص‍اح‍ب‌ اخ‍ت‍ی‍اری‌،ام‍ی‍ن‌ ال‍ه‌
ش‍اف‍ع‍ی‌،اس‍ری‍ن‌
خ‍ن‍دان‌، م‍ح‍م‍د
پ‍ش‍م‌دارف‍رد،م‍رض‍ی‍ه‌
ح‍م‍زئ‍ی‍ان‌ زی‍اران‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ش‍ی‍ری‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
university of social welfare and rehabilitation
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی ارگونومیکی طراحی داخلی خودروی شوکا و ارائه پیشنهادات جهت بهینه سازی
فلاح قنبری ، محمدرضا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ماکروار گونومیک رابطه سبک رهبری مدیران عامل و وقوع حوادث شغلی ( مطالعه میدانی مجتمع های پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جنوب کشور
روشن ضمیر، سعید ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین ارتباط بین خستگی عضلانی ناشی از وضعیت نشسته با عملکرد شناختی و خستگی ذهنی
شیری ، حمید ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و ساخت ارگونومیک حمایت کننده ی ستون فقرات کمری و بررسی تاثیر آن بر عوامل بیومکانیکی در حالت نشسته
قمری اصل ، جواد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و تحلیل سیستم اصلاح شرایط کاری ( بهداشت ، ایمنی و ارگونومی ) با رویکرد ارگونومی کلان در یک شرکت تولیدی از صنایع نیروگاهی ایران در سال ۱۳۸۹
عبدالله پور، نصرت ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی ارگونومیکی عللی کمردردهای شغلی با استفاده از مدل سازی دیجیتالی انسان )MHD( و ارائه راهکارهای کاهش و کنترل آن در یکی از صنایع خودرو سازی
کیخامقدم ، علی اکبر ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط جو ایمنی و رفتار ارگونومی کارکنان در محیط کار
خندان ، محمد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین اندازه عمق شیار تخت کفش بر مبنای اصول ارگونومی و فاکتورهای افزایش پایداری انسان در حین راه رفتن بر روی سطوح خشک و لغزنده
ضیائی ، منصور ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه خطاهای انسانی در یکی از اتاق های کنترل صنایع پتروشیمی توسط تکنیک MAERC ، با رویکرد ارگونومی شناختی
حمزئیان زیارانی ، مصطفی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه آنتروپومتریک کاربران ویلچرهای دستی در سطح شهر تهران
داودیان طلب ، امیرحسین ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پایلوت فاکتورهای آنتروپومتریک و زیبایی شناسی با رویکرد ارگونومی مشارکتی در طراحی مجدد کوله پشتی دانش آموزان دبستانی شهر تهران
محمدی ، سمیه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثربخشی آموزش اصول ارگونومی بر مشکلات اسکلتی ، عضلانی و استرس شغلی در کارمندان بهزیستی شهرستان رشت در سال ۹۰
یکتایی لاهیجی مستقیم ، طاهره ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه کاربردپذیری دو نرم افزار اتوماسیون اداری با رویکرد ارگونومیکی
عزیزی ، رویا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان تاثیر کفی عملکردی پا بر نیروی عکس العمل زمین در کفش کار
شفیع زاده اندبیلی ، علی اصغر ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر بار ذهنی ناشی از محرک دیداری بر امواج مغزی از طریق PRE
صاحب اختیاری ،امین اله ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation sciences) ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر پوسچرهای مختلف کار با لپ تاپ بر روی سطح فعالیت عضلانی و احساس راحتی کاربران
رفیعی ،مهسا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation Science) ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه غربالگری درد اسکلتی عضلانی اربرو
شافعی ،اسرین ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین روایی و پایایی پرسشنامه سنجش خستگی شغلی سوفی به زبان فارسی
پشم دارفرد،مرضیه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط بارکاری وتوان کاری با فشار روانی شغلی در پرسنل پرستاری بیمارستان شهید بهشتی قم در سال ۱۳۹۲
عرب ،زهرا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر جایگاه منوهای راست چین و چپ چین فارسی و انگلیسی بر کاربردپذیری صفحات وب
سیف ،فاطمه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3