نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

کارگاه های آموزشی

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

مدرس

مکان

محتوا

1

کارگاه سرچ پیشرفته  Advanced serching 

1398/03/08

سرکار خانم دکتر جورجورانی

سایت کتابخانه

برگزار شد 

2

کارگاه آشنایی مقدماتی با نرم افزار 

END Note

1398/03/18

سرکار خانم دکتر احمدی

سایت کتابخانه

برگزار شد 

3

کارگاه کتابخانه دیجیتال پیام حنان

 

1398/04/02

سرکار خانم کارخانه چی

سایت کتابخانه

برگزار شد 

4

 

کارگاه جستجوی پیشرفته

 1398/06/26-27 سرکار خانم گلچین سالن اساتید برگزار شد
5

 

کارگاه کتابخانه دیجیتال پیام حنان

 

1398/06/25 سرکار خانم کارخانه چی سایت کتابخانه برگزار شد

 

اسامی شرکت کنندگان در هر 3 کارگاه 

اسامی شرکت کنندگان کارگاه جستجوی پیشرفته شهریور98

اسامی شرکت کنندگان کارگاه کتابخانه دیجیتال پیام حنان شهریور 98