کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

عملکرد کتابخانه

 

جهت دانلود ومشاهده وضعیت عملکرد کتابخانه دانشگاه در سالهای مختلف بر روی گزارش مربوطه کلیک نمایید.

 

گزارش عملکرد کتابخانه در سال ۱۳۹۳

گزارش عملکرد کتابخانه در سال ۱۳۹۴

گزارش عملکرد کتابخانه در سال ۱۳۹۵

گزارش عملکرد کتابخانه در سال ۱۳۹۶