کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

لینک گروه اطلاع رسانی پزشکی و مراکز تحقیقاتی

لینک گروه اطلاع رسانی پزشکی وزارت بهداشت

لیست وب سایت مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی

لینک مدیریت بحران کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

لینک دستورالعمل و گزارش فعالیتهای انجام شده مدیریت بحران در کتابخانه مرکزی pdf

لینک دستوالعمل وگزارش فعالیتهای انجام شده مدیریت بحران html

لینک مدیریت بحران گروه اطلاع رسانی پزشکی وزارت بهداشت

دستورالعمل مقررات ایمنی در مقابل حوادث در کتابخانه ها

تصویر محل نصب فیزیکی دستورالعمل مقررات ایمنی در کتابخانه

درج تصویر تجهیزات مربوط به اطفای حریق در کتابخانه

شماره تلفن های ضروری