کارگاههای آموزشی

کارگاههای آموزشی

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

مدرس

مکان

محتوا

۱

کارگاه سرچ پیشرفته  Advanced serching 

۱۳۹۸/۰۳/۰۸ سرکار خانم دکتر جورجورانی

سایت کتابخانه

برگزار شد 

۲

کارگاه آشنایی مقدماتی با نرم افزار 

END Note

۱۳۹۸/۰۳/۱۸ سرکار خانم دکتر احمدی سایت کتابخانه

برگزار شد 

۳

کارگاه کتابخانه دیجیتال پیام حنان

۱۳۹۸/۰۴/۰۲

سرکار خانم کارخانه چی سایت کتابخانه

برگزار شد 

۴  

کارگاه جستجوی پیشرفته

 ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ سرکار خانم گلچین سالن اساتید برگزار شد
۵  

کارگاه کتابخانه دیجیتال پیام حنان

 

۱۳۹۸/۰۶/۲۵ سرکار خانم کارخانه چی سایت کتابخانه برگزار شد
۶  

کارگاه آشنایی به کتابخانه دیجیتال پیام حنان

 

۱۳۹۸/۰۸/۱۴ سرکار خانم باقرنژاد مرکز روانپزشکی رازی برگزار شد
۷  

کارگاه اموزشی SCOPUS

 

۱۳۹۸/۰۸/۲۰ سرکار خانم ربیعی مرکز روانپزشکی رازی برگزار شد
۸
کارگاه   چگونگی بروز رسانی صفحه علم سنجی اعضائ هیات علمی ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ سرکار خانم دکتر گلچین وبینار
برگزارشد
۹
ترجمان دانش ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ سرکارخانم دکتر رحیمی مقدم وبینار
برگزارشد
 ۱۰ ترجمان دانش ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
سرکارخانم دکتر رحیمی مقدم
وبینار
برگزارشد
 ۱۱ وبینار آموزشی  Science Direct  Scopus ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
جناب آقای مهندس اعظمی  وبینار برگزارشد
 ۱۲ وبینارنحوه  بروز رسانی صفحه علم سنجی اعضائ هیات علمی ۱۴۰۰/۱۲/۴ سرکار خانم دکتر گلچین
وبینار
برگزارشد
۱۳
وبینار آموزشی نحوه استفاده از وب سایت کتابخانه
۱۴۰۰/۱۲/۱۱
سرکار خانم ربیعی
وبینار
برگزارشد
۱۴
وبینار آموزشی کتابخانه دیجیتال حنان
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
سرکار خانم باقرنژاد
وبینار
برگزارشد
 
جدول کارگاههای آموزشی بهار و تابستان ۱۴۰۱
       
۱۵
وبینار آشنایی با نحوه بروز رسانی سامانه علم سنجی اعضاء هیات علمی ۱۴۰۱/۰۳/۱ سرکار خانم دکتر گلچین
وبینار
برگزارشد
۱۶
وبینار آموزشی پیام حنان
۱۴۰۱/۰۳/۴
سرکار خانم باقرنژاد
وبینار
برگزارشد
۱۷
وبینار آموزشی نحوه استفاده از وب سایت کتابخانه
۱۴۰۱/۰۳/۱۱
سرکار خانم ربیعی
وبینار
برگزارشد
۱۸
وبینار آموزشی سرچ و صفحه گذاری پایان نامه ها
۱۴۰۱/۰۳/۱۱
سرکار خانم رجبی و ساریخانی
وبینار
برگزارشد
۱۹
وبینار آشنایی با سامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهشهای پزشکی ایران (نوپا)
۱۴۰۱/۰۳/۳۰
جناب آقای دکتر کبیری
 وبینار  برگزارشد
۲۰
وبینار استاندارد سازی ،ذخیره سازی و اشتراک داده های پژوهشی با پلت فرم مندلی دیتا
۱۴۰۱/۰۴/۱۵
جناب آقای مهندس اعظمی
 وبینار برگزارشد
  جدول کارگاههای آموزشی پاییز و زمستان۱۴۰۱
       
۲۱
وبینار آموزشی نحوه استفاده از پورتال کتابخانه و صفحه گذاری پایان نامه ها
۱۴۰۱/۷/۲۵
سرکار خانم ربیعی
وبینار
برگزار شد
۲۲
وبینار آموزشی پیام حنان
۱۴۰۱/۰۸/۰۸
سرکار خانم باقرنژاد
وبینار
 برگزارشد
۲۳
وبینار آشنایی با نحوه بروزرسانی سامانه علم سنجی اعضاء هیات علمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۴
سرکار خانم دکتر گلچین
وبینار
 
۲۴
وبینار آشنایی با سامانه های نظام نوین اطلاعات( نوپا)
متعاقبا اعلام خواهد شد
جناب آقای دکتر کبیری
وبینار
 
۲۵
وبینار استاندارد سازیٰٰ ذخیره سازی و اشتراک داده های پژوهشی با پلت فرم مندلی دیتا
متعاقبا اعلام خواهد شد
جناب آقای مهندس اعظمی
وبینار