کارگاههای آموزشی

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

مدرس

مکان

محتوا

۱

کارگاه سرچ پیشرفته  Advanced serching 

۱۳۹۸/۰۳/۰۸ سرکار خانم دکتر جورجورانی

سایت کتابخانه

برگزار شد 

۲

کارگاه آشنایی مقدماتی با نرم افزار 

END Note

۱۳۹۸/۰۳/۱۸ سرکار خانم دکتر احمدی سایت کتابخانه

برگزار شد 

۳

کارگاه کتابخانه دیجیتال پیام حنان

۱۳۹۸/۰۴/۰۲

سرکار خانم کارخانه چی سایت کتابخانه

برگزار شد 

۴  

کارگاه جستجوی پیشرفته

 ۱۳۹۸/۰۶/۲۶-۲۷ سرکار خانم گلچین سالن اساتید برگزار شد
۵  

کارگاه کتابخانه دیجیتال پیام حنان

 

۱۳۹۸/۰۶/۲۵ سرکار خانم کارخانه چی سایت کتابخانه برگزار شد
۶  

کارگاه آشنایی به کتابخانه دیجیتال پیام حنان

 

۱۳۹۸/۰۸/۱۴ سرکار خانم باقرنژاد مرکز روانپزشکی رازی برگزار شد
۷  

کارگاه اموزشی SCOPUS

 

۱۳۹۸/۰۸/۲۰ سرکار خانم ربیعی مرکز روانپزشکی رازی برگزار شد

 

اسامی شرکت کنندگان کارگاه جستجوی پیشرفته شهریور۹۸
اسامی شرکت کنندگان کارگاه کتابخانه دیجیتال پیام حنان شهریور ۹۸

اسامی شرکت کنندگان کارگاه کتابخانه دیجیتال پیام حنان- آبان ۹۸

اسامی شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی SCOPUS