کارگاههای آموزشی

کارگاههای آموزشی

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

مدرس

مکان

محتوا

گروه هدف

۱

کارگاه سرچ پیشرفته  Advanced serching 

۱۳۹۸/۰۳/۰۸ سرکار خانم دکتر جورجورانی

سایت کتابخانه

برگزار شد 

دانشجویان

۲

کارگاه آشنایی مقدماتی با نرم افزار 

END Note

۱۳۹۸/۰۳/۱۸ سرکار خانم دکتر احمدی سایت کتابخانه

برگزار شد 

دانشجویان

۳

کارگاه کتابخانه دیجیتال پیام حنان

۱۳۹۸/۰۴/۰۲

سرکار خانم کارخانه چی سایت کتابخانه

برگزار شد 

دانشجویان

۴  

کارگاه جستجوی پیشرفته

 ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ سرکار خانم گلچین سالن اساتید برگزار شد دانشجویان
۵  

کارگاه کتابخانه دیجیتال پیام حنان

 

۱۳۹۸/۰۶/۲۵ سرکار خانم کارخانه چی سایت کتابخانه برگزار شد دانشجویان
۶  

کارگاه آشنایی به کتابخانه دیجیتال پیام حنان

 

۱۳۹۸/۰۸/۱۴ سرکار خانم باقرنژاد مرکز روانپزشکی رازی برگزار شد  دانشجویان
۷  

کارگاه اموزشی SCOPUS

 

۱۳۹۸/۰۸/۲۰ سرکار خانم ربیعی مرکز روانپزشکی رازی برگزار شد  دانشجویان
۸
کارگاه   چگونگی بروز رسانی صفحه علم سنجی اعضائ هیات علمی ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ سرکار خانم دکتر گلچین وبینار
برگزارشد
اعضاء هیات علمی 
۹
ترجمان دانش ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ سرکارخانم دکتر رحیمی مقدم وبینار
برگزارشد
 دانشجویان
 ۱۰ ترجمان دانش ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
سرکارخانم دکتر رحیمی مقدم
وبینار
برگزارشد
 دانشجویان
 ۱۱ وبینار آموزشی  Science Direct  Scopus ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
جناب آقای مهندس اعظمی  وبینار برگزارشد
هیات علمی 
 ۱۲ وبینارنحوه  بروز رسانی صفحه علم سنجی اعضائ هیات علمی ۱۴۰۰/۱۲/۴ سرکار خانم دکتر گلچین
وبینار
برگزارشد
 هیات علمی 
۱۳
وبینار آموزشی نحوه استفاده از وب سایت کتابخانه
۱۴۰۰/۱۲/۱۱
سرکار خانم ربیعی
وبینار
برگزارشد
دانشجویان
۱۴
وبینار آموزشی کتابخانه دیجیتال حنان
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
سرکار خانم باقرنژاد
وبینار
برگزارشد
دانشجویان
 
جدول کارگاههای آموزشی بهار و تابستان ۱۴۰۱
         
۱۵
وبینار آشنایی با نحوه بروز رسانی سامانه علم سنجی اعضاء هیات علمی ۱۴۰۱/۰۳/۱ سرکار خانم دکتر گلچین
وبینار
برگزارشد
هیات علمی 
۱۶
وبینار آموزشی پیام حنان
۱۴۰۱/۰۳/۴
سرکار خانم باقرنژاد
وبینار
برگزارشد
دانشجویان
۱۷
وبینار آموزشی نحوه استفاده از وب سایت کتابخانه
۱۴۰۱/۰۳/۱۱
سرکار خانم ربیعی
وبینار
برگزارشد
دانشجویان
۱۸
وبینار آموزشی سرچ و صفحه گذاری پایان نامه ها
۱۴۰۱/۰۳/۱۱
سرکار خانم رجبی و ساریخانی
وبینار
برگزارشد
دانشجویان
۱۹
وبینار آشنایی با سامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهشهای پزشکی ایران (نوپا)
۱۴۰۱/۰۳/۳۰
جناب آقای دکتر کبیری
 وبینار  برگزارشد هیات علمی 
۲۰
وبینار استاندارد سازی ،ذخیره سازی و اشتراک داده های پژوهشی با پلت فرم مندلی دیتا
۱۴۰۱/۰۴/۱۵
جناب آقای مهندس اعظمی
 وبینار برگزارشد
هیات علمی 
  جدول کارگاههای آموزشی پاییز و زمستان۱۴۰۱
         
۲۱
وبینار آموزشی نحوه استفاده از پورتال کتابخانه و صفحه گذاری پایان نامه ها
۱۴۰۱/۷/۲۵
سرکار خانم ربیعی
وبینار
برگزار شد
دانشجویان
۲۲
وبینار آموزشی پیام حنان
۱۴۰۱/۰۸/۰۸
سرکار خانم باقرنژاد
وبینار
 برگزارشد دانشجویان
۲۳
وبینار آشنایی با نحوه بروزرسانی سامانه علم سنجی اعضاء هیات علمی
۱۴۰۱/۰۹/۱۴
سرکار خانم دکتر گلچین
وبینار
برگزارشد
هیات علمی 
۲۴
وبینار پژوهشی چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ جناب آقای دکتر کبیری
وبینار
برگزارشد
هیات علمی 
  جدول کارگاههای آموزشی بهار و تابستان ۱۴۰۲
         
۲۵
کارگاه آموزشی نحوه استفاده از وب سایت کتابخانه
۱۴۰۲/۲/۲۴
سرکار خانم ربیعی
کارگاه
برگزار شد
دانشجویان
۲۶
کارگاه آموزشی سرچ و صفحه گذاری پایان نامه ها
۱۴۰۲/۲/۲۴
سرکار خانم رجبی و سارخانی
کارگاه
برگزارشد
دانشجویان
۲۷
وبینار آشنایی با نحوه بروزرسانی سامانه علم سنجی اعضاء هیات علمی
۱۴۰۲/۳/۲۸
سرکار خانم دکتر گلچین
وبینار
برگزارشد
هیات علمی 
۲۸
کارگاه آموزشی پیام حنان
۱۴۰۲/۳/۲۹
سرکار خانم باقرنژاد
کارگاه
برگزارشد
دانشجویان
  جدول کارگاههای آموزشی پاییز۱۴۰۲
         
۲۹
کارگاه آموزشی  نحوه استفاده از پورتال کتابخانه
۱۴۰۲/۷/۱۷
سرکار خانم ربیعی کارگاه
برگزار شد
دانشجویان
  کارگاه آموزشی  صفحه گذاری پایان نامه ها
۱۴۰۲/۷/۱۷
سرکار خانم رجبی ساریخانی
کارگاه
برگزار شد
دانشجویان
  آشنایی با کتابخانه دیجیتال جهت دانشجویان جدیدالورود
۱۴۰۲/۷/۲۴
سرکار خانم دکتر گلچین کارگاه برگزار شد
دانشجویان لیسانس 
  آشنایی با کتابخانه دیجیتال جهت دانشجویان جدیدالورود
۱۴۰۲/۸/۰۱
سرکار خانم دکتر گلچین کارگاه برگزار شد
دانشجویان ارشد
۳۰
کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال حنان ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ سرکار خانم باقرنژاد کارگاه
برگزار شد
دانشجویان
۳۱
کارگاه آشنایی با نرم افزار End note ۱۴۰۲/۸/۱۶ سرکار خانم عزیزی
کارگاه
برگزارشد
دانشجویان
  کارگاه آشنایی با نحوه بروزرسانی سامانه علم سنجی اعضاء هیات علمی ۱۴۰۲/۹/۲۰
سرکار خانم گلچین
کارگاه
  اعضاپ هیات علمی