همکاران کتابخانه

نام ونام خانوادگی

سمت فکس ایمیل تلفن ساعت کاری

دکتر طلیعه ظریفیان

 سرپرست کتابخانه  مرکزی دانشگاه

دکتری

گفتار درمانی

۲۲۱۸۰۱۳۹

t.zarifian@yahoo.com

۲۲۱۸۰۱۳۹

داخلی ۲۶۴۳

۷:۳۰-۱۴:۳۰

مرضیه گلچین

کارشناس  بانکهای اطلاعاتی 

دکتری

علم اطلاعات و دانش شناسی

۲۲۱۸۰۰۱۳

golchin@uswr.ac.ir

 ۲۲۱۸۰۰۸۳-۲۲۱۸۰۰۹۵

  داخلی ۲۸۱۸

۷:۳۰-۱۴:۳۰

نسرین ربیعی

کارشناس سایت اطلاع رسانی و پورتال

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسی

۲۲۱۸۰۰۷۲ na.rabie20@gmail.com

۲۲۱۸۰۰۷۵

۲۲۱۸۰۰۷۲-

داخلی  ۲۶۴۴

۷:۳۰-۱۴:۳۰

سمیرا ساریخانی

کارشناس بخش سازماندهی منابع

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسی

۲۲۱۸۰۰۷۲

Mrs_sarikhani@yahoo.com

۲۲۱۸۰۰۷۵

۲۲۱۸۰۰۷۲-

داخلی ۲۶۴۵

۷:۳۰-۱۴:۳۰

پریسا رجبی

کارشناس سازماندهی پایان نامه و

طرحهای پژوهشی

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسی

۲۲۱۸۰۰۷۲

Rajabi_2006@yahoo.com

۲۲۱۸۰۰۷۵

۲۲۱۸۰۰۷۲-

داخلی ۲۶۴۵

۷:۳۰-۱۴:۳۰

فهیمه باقرنژاد جاوید

کارشناس بخش سازماندهی منابع

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسی

۲۲۱۸۰۰۷۲

Fahimehjavid@gmail.com

۲۲۱۸۰۰۷۵

۲۲۱۸۰۰۷۲-

داخلی ۲۶۴۵

۷:۳۰-۱۴:۳۰

معصومه خواک

کارشناس میز امانت

  فوق دیپلم

۲۲۱۸۰۰۷۲

Kimia_parvaz@yahoo.com

۲۲۱۸۰۰۷۵

۲۲۱۸۰۰۷۲-

داخلی ۲۶۴۴

۷:۳۰-۱۴:۳۰